is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der algemeene geschiedenis : ten dienste van het hooger en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

Pausen en Keizers tot het Concordaat van Worms.

niet ondernemen, daar zijn tegenwoordigheid in Duitschland dringend wérd gevorderd.

5. Daar was men lang niet algemeen met den krijgstocht naar Italië ingenomen. Men voorzag de taHooze oorlogen en andere moeilijkheden, die het bezit van Italië en de keizerskroon zou meebrengen. Opstand in Van die ongunstige stemming maakten Ludolf, Otto's Duitschland. oufjste zoon, over het tweede huwelijk zijns vaders zeer

De koning over- ! ■» t 1 • u -i

wint zijn verbitterd, en Koenraad van Lotharingen gebruik om in tegenstanders. vereeniging met Frederik, aartsbisschop van Mentz, een opstand tegen den koning te wagen. Een bloedige oorlog volgde (953—954). De toestand werd nog verergerd door een nieuwen inval der Hongaren, die, van de burgertwisten in Duitschland gebruik makende en door de opstandelingen ter hulp geroepen, tot in Lotharingen doordrongen en wederom de ijselijkste verwoestingen aanrichtten. Dit bracht echter een volslagen omkeer teweeg in de publieke opinie, die tot dan den koning vrij ongunstig was. Ook Ludolf en Koenraad zagen hun misstap in en boden hun onderwerping aan. Zij kregen vergiffenis maar verloren hun hertogdommen.

In 955 deden de Magyaren weder een geweldigen inval, ivu^aren. Talrijke benden drongen tot diep in Thuringen door; het grootste deel hunner krijgsmacht viel in Beieren en sloeg het beleg voor Augsburg, dat zich heldhaftig verdedigde. Weldra naderde Otto met een groot leger tot ontzet der siag op het bedreigde stad. Den 10en Aug. 955 werd op het Lech-veld Beginh vaTde bij Augsburg de geweldige slag geleverd, die voorgoed aan bekeering der aue rooftochten der Hongaren een einde maakte. Slechts agyaren. weinigen ontsnapten de slachting.

Met dien dag begint de bekeering en beschaving der Magyaren. Een aanmerkelijk gebied — het tegenwoordige Opper- en NederOostenrijk, Karinthiê, Stiermarken — werd, hetzij voor het eerst, hetzij opnieuw, met Duitschland vereenigd, met Duitsche kolpnisten bevolkt en door het herstel der Oostmark (het markgraafschap