is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gematigd karakter der omwenteling

j

108 \

terwijl zij voorts de hoofdelijke stemming invoerde. In 4^ de andere provinciën werd de omwenteling in den loop van Januari en Februari volbracht, en als gevolg daarvan werd de geheele Staten-Generaal, die nu bestonden uit afgevaardigden der Provisioneele Representanten der verschillende gewesten, ook Patriottisch^ De'"Staten-Generaal verhangen de* vijf admira^_ liteitscollégesjdoor een Comité1 en eveneens den Raad van State door één Coniite'.' y>» t^-^^tjjj^^. ^^^^j^^^^^i^ '"Opmerkelijk bij deze revolutie is, dat zij gelJee^cmder Woed-^L storting plaats greep, ja in alle opzichten zeer gematigd was. m/*^ Er waren wel heethoofden, en niét alleen onder het volk, doch ^- ^ ook onder de beschaafde mannen — zooals Valckenaer en \ Gogel — die de guillotine, „het scheermes der revolutie", hier in werking wilden stellen, doch de gematigden, onder wie vooral 3» » Schimmelpenninck te noemen en te roemen valt, wilden van bloedvergieten niets Veten, en vonden krachtigen steun bij de ^ Fransche autoriteiten, die het Schrikbewind in Frankrijk hadden meegemaaKtT8

1 Geheeten: Comité tot de zaken van de Marine.

2 Geheeten: Comité tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te ^ Lande. n--=-.-VW «*. W Bntv^Aj-'iMl. K^jX^Wj^, . (N»X.,f'"'

3 Gogel schreef, dat de Franschen niet enkel een nieuwe constitutie zouden brengen, doch „eene revolutionnaire rechtbank, bijgestaan door de guillotine, ion dan tegelijkertijd hare taak aanvangen." Valckenaer schreef nog na jaren >.a. het volgende : „Wie zal zijn grond met best graan bezaaien, zonder alvorens alle distelen en doornen te hebben uitgeroeid? De aanhangers van iet oude bestuur zgn de distelen van den vaderlandschen grond. Men had ie Fagel's, de Van de Spiegel's, de Bentinok's in de eerste zes weken der revolutie moeten ophangen, een aantal anderen op Loevestein gevangen moeten ïouden en een derde groep deporteeren over den Rijn. Men had de Oranjeloofden, de regenten der steden moeten straffen en de millioenen, die de Franichen vorderden, hen laten betalen. Ik zou de koetsen, de paleizen en buitenplaatsen der Van de Poli's, der Straalman's, der Van Lijnden's, der Van Gitten,

Ier Rengers, hebben laten springen " Doch Schimmelpenninck zei

). a. in een proclamatie: „Om het land van de duurzame vruchten eener regeering, gegrond op vrijheid en gelijkheid, te doen genieten, moeten wij sdelmoedig zijn' ten opzichte van het verledene en streng optreden tegen ilke poging om de vrijheid te ketenen. Maar geen oogen blik mogen wij hier terrorisme dulden. Het systema van schrik, hetwelk thans geheel uit de Fransche Republiek is, kan op ons plekje gronds geen oogenblik geduld ivorden, zonder ons voor altoos te bederven Het is tegenwoordig geen