is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechte linaneieele toe- , stand, j

]

(bsuxeJlst I. <

J

De slag bij Kamperduin ] 1797. ,

<

( i

tvja^o^-1 ■- '

Verlies t. vele koloniën. .

(

1

, I

Bï-ansch garnizoen. Frankrijk ontving als „schadeloosstelling „ ai vergoeding" 100 milhoen gulden. De scheepvaart op Rijn, VFaas en Schelde zou voor beide volken geheel vrij zijn. yj^jf^^Jl^ """Reeds de bepalingen van het Haagsehe verdrag bewijzen, dat ;,., le nauwe betrekking tot Frankrijk hare bezwaren had en Weldra*^ leden zich groote nadeelen gevoelen. De toestand der fmaneiëniXj verd zeer slecht. De Fransche troepen, in het verdrag genoemd £«-t< rwamen hier steeds in zeer berooiden toestand aan, en zoodra'V** :ij weer opgeknapt waren, werden zij door andere slecht gevoede o sn gekleede sansculottes vervangen. Die post alleen kwam cv* «is in een tiental jaren op 74 milhoen gulden te staan. In de i. weede plaats drong het Fransche papiergeld (de assignaten) linnen, dat weldra haast alle waarde verloor. Groote verliezerfl**eed de bevolking voorts, doordat dikwijls de aanzienlijke intresten ran de buitenlandsche schuldbrieven niet werden uitbetaald! Ml De schuldenlast vermeerderde sterk; telken jare was er een*"}» ekort,1 ondanks den zwaren belastingdruk. "^rX^^ücii^jd

Het grootste nadeel berokkende ons nog de oorlog, die in***.795 met Engeland uitbrak/^£l iB er ook ijverig gewerkt aan iet herstel en de uitbreiding onzer vloot, zij was lang niet tegen le Engelsche opgewassen. Zeer nadeelig werkte, dat de vele jranjegezjnde officieren hun ontslag kreggn_ of vrijwillig den lienst verheten en minderwaardige bevelhebbers hun plaats nnamen. Ook het lagere zeevolk was veelal Oranjegezind. De >pperbevelhebber der vloot werd DeJWinter, die in 1797 mdanks dappere verdediging bij Kamperduin werd verslagen sn gevangengenomen. Engeland beheerschte dus de zee en kon lich meester maken van de meeste onzer koloniën. J^vk Shjj/-*i

Aan het verhes der koloniën draagt^jVillem V in zekeren °f lin mede schuld : in C^y^roolamatiê^elastromj de gezaghebbers Ier Nederlandsche koloniën, de Engelsche schepen en troepen ;oe te laten en ze te beschouwen als de hulp van een met „Hun \

. : In 1796 stonden 17 millioen gewone inkomsten tegen 48 millioen aan uit- < ;aven; in 1797 waren die cijfers 191/» millioen tegenover 421/, millioen, in 1798 I01/, millioen tegenover 30'/2.