is toegevoegd aan je favorieten.

Het levende Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VLAAMSCHE RÜTLI

hjSÊ*^^£ eindehjke veldtocht voor de Vlaamsche § *&*§li|K I Hoogeschool is vandaag op heugelijke wijze 1 wISIIISm 1 ingezet- In de prachtige Harmoniezaal, waar f wij anders naar toe gaan om Bach, Handel,

öëï^rwStvhra Beethoven's werken te gaan hooren, zouden wij vandaag de eerste groote betooging bijwonen, die de Hoogeschoolconimissie op touw zet: en waarlijk, hét was ook harmonisch en hartverheffend, wat wij daar beleefd hebben, en ik geloof niet, dat onze nationale beweging op vele zulke schoone dagen kan wijzen.

Hier waren duizenden bij elkaar gestroomd, gedreven door eender geestdrift voor een hoog gemeenschappelijk ideaal. Oudere en jongere strijders, op wier gezichten men verheuging, opgetogenheid kon lezen, ontmoetten er elkaar, en drukten er haast plechtig elkaar de handen. Daar zweefde boven de zaal dat wondere en onvatbare fluïde, dat „geestdrift" heet. Zoo sterk was dit, dat opeens, nog vóór de vergadering open werd verklaard, op een bazuinklank, komende van ergens op een galerij, al die menschen recht stonden en begonnen te zingen een van die Vlaamsche zangen, stoer van rhythmus en wegslepend van Wakenden strijdlust, waar een mensch onmogelijk koel-nuchter en louter-toehoorder kan bij blijven. Probeer niet die zangers alleen met onderzoekende oogen te bekijken: daar roert iets in u, gij wordt in den kreits medegesleept, de klanken, onvermoed, breken u te monde uit, en met uw broederen allen laat gij, ongebreideld, de leeuwen los, opdat zij dansen! Ziedaar de volksziel in actie, en, al weet gij dat wij een bewegelijk volk zijn, dat zijn gebaren niet zuinig en weloverwogen naar vaste regelen meet en afpast, geloof