is toegevoegd aan uw favorieten.

Toppen en hoogten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de zolders der vergetelheid werd gebracht. Stuk slaan durfde men hem zelfs niet in den besten tijd van realisme en naturalisme. Flaubert kwam met zijn „Salammbo" voor den dag. Veel lezers bleven den historischen roman beschouwen als een niet al te vervelend leerboek van geschiedenis, waarbij men op aangename manier kon thuis raken in den ouden tijd. Als kunstwerk had hij nu twintig jaar geleden ook bij ons afgedaan en verhuisden stapels geschiedkundige ver* halen naar de magazijnen van Bolle. Op het oogenblik begint men de realiteit om ons heen, de dingen van heden wederom hier en daar moede te worden. Tot vervelens toe hebben wij gestaard op yeel opzettelijk uitgevoerde grootdescripties van pleinen en straten, op de eentonige wirwar van echtbreuk of dronkemanstooneelen. De neigingen van het publiek begin* nen zich hier en daar te heffen boven de onmiddellijke om* geving en de schrijvers volgen die of gaan voor. Ook bij ons in Nederland hebben zich stemmen doen hooren, die' nog maar de aanhef schijnen van den zang, die misschien zal volgen. Het is de heffing naar boven gevolgd door de vlucht naar het verleden. Maar nog is het genre niet in eere hersteld; nog zijn er bij ons geen grootsche geschiedens* tapijten in het litterair Pantheon opgehangen, zooals de ruw bewerkte, maar toch indrukwekkende gobelins van Me* vrouw Bosboom*Toussaint.

Er zijn nog altijd menschen, waaronder letterkundigen, die beweren, dat de historische roman geen recht heeft van be* staan, m. a. w. een onding is, dat noch geschiedenis, noch kunst mag heeten. Ik ben het daarmede niet geheel eens, al moet ik erkennen, dat het eene volkomen verdedigbare meening is. Het is n.1. een onuitstaanbaar gevoel bij het lezen van een historischen roman, steeds in onzekerheid heen en weer te zweven of dit of dat feit werkelijk heeft plaats gegrepen en zij, die aan deze kwelling onderhevig zijn, moe* ten dan ook niet die boeken lezen, maar zich met ernstige