is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensschets van den E. P. Mathias Wolff. S.J.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

P. Wolff zou voor Noord-Nederland de pionier zijn van dit zoo hoogst belangrijke werk. !)

Reeds in de eerste jaren van zijn verblijf te Culemborg dacht hij ernstig over die zaak na en wel in een richting, die blijk geeft van breed inzicht en grooten durf.

Vrouwelijke religieuzen waren in Holland zoo goed als onbekend sinds de kloosters door de geuzenmokers v/aren neergeslagen. Haar uit België roepen zou grooten tegenstand ontmoeten bij het gouvernement; ja zelfs was het te verwachten, dat vele families, in aanmerking genomen de politieke verhouding tusschen Noord en Zuid, er bezwaar tegen zouden maken hunne kinderen aan vreemdelingen toe te vertrouwen. Maar voor een man als P. Wolff, die zijn eigen kracht voelde en bovenal een onbeperkt vertrouwen had op Gods hulp, waren geen moeilijkheden in staat een goede daad te verhinderen. En daarom stond zijn besluit vast: hij zou eene Congregatie stichten van Noord-Nederlandsche Zusters, die de leiding konden op zich nemen van scholen voor godsdienstig en wetenschappelijk onderricht van meisjes, zooals de Jezuïeten het deden in hun Colleges voor de jongens.

Zoodra hem de omstandigheden maar eenigszins gunstig schenen, begon hij met de uitvoering van het grootsche plan.

In den loop van het jaar 1819 hadden hem twee zijner biechtelingen, de 19-jarige Maria Stichters en de 17-jarige Sophia Miltner, haar verlangen te kennen gegeven om zich in den religieuzen staat aan God toe te wijden.2)

*) Hij kan als zoodanig beschouwd worden in dien zin dat hij de eerste Congregatie stichtte van Noord-Nederlandsche Zusters, wier hoofdtaak was: het geven van gewoon onderwijs aan arme meisjes en meer uitgebreid onderwijs aan die uit de hoogere standen.

Gelijktijdig met hem hield zich ook de Z.E. Heer Jacobus Heeren, kapelaan van St. Jacob te 's Bosch, met soortgelijke plannen bezig, en stichtte in 1820 eene Vereeniging van Zusters die zich zouden wijden aan werken van naastenliefde, met name de verpleging van oude en zieke vrouwen, en het onderwijzen van doofstommen en arme meisjes.

2) Maria Stichters (zij schrijft haar naam ook Stichter) was den 16 October 1800 te Culemborg geboren; Sophia Miltner, den 29 December te Rotterdam, doch toen te Culemborg woonachtig.