is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensschets van den E. P. Mathias Wolff. S.J.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

provincie onder den Superior der Hollandsche Missie geplaatst. In 1837 waren zij het uitsterven nabij; alleen de oude Pater Granderath was nog in leven. De aartsbisschop van Keulen, Mgr. Clemens von Droste-Vischering, wenschte eveneens dat de Jezuïeten de openvallende Statie zouden blijven bezetten en had over de zaak onderhandeld met den Provinciaal, Pater van Lil. Maar te Berlijn waren de strengste bevelen gegeven tegen het binnenkomen van buitenlandsche priesters of van Pruisische onderdanen, die in de Sociëteit waren getreden. Nabij de grens, ten huize van pastoor Mayer te Millingen, had nu een samenkomst plaats van P. Wolff met Dr. Binterim, gevolmachtigden van den aartsbisschop. Hier werd afgesproken, dat de Paters Jozef en Winand van Ham als „operarii" naar Düsseldorf zouden gezonden worden. Zij waren van Duitsche afkomst maar wegens de verhuizing der familie van Ham naar Grave was de intrede der gebroeders in de JezuïetenOrde minder ruchtbaar geworden en stonden zij als Nederlandsche priesters bekend. P. Wolff mocht echter zijn pogen niet zien slagen, daar de waakzaamheid van het Pruisische gouvernement de uitvoering van het plan wist te voorkomen.

Nog eene andere gebeurtenis bracht hem in onmiddelijke aanraking met den aartsbisschop van Keulen.

Mgr. von Droste-Vischering had zich energiek verzet tegen de regeeringswetten in zake de gemengde huwelijken en weigerde te voldoen aan den eisch om zijn ambt neer te leggen. Op den avond van 20 November 1837 werd hij nu door militair geweld heimelijk uit zijn paleis ontvoerd en geïnterneerd in de vesting Minden, waar hem alle verkeer met de buitenwereld werd ontzegd. Met diepe verontwaardiging was het bericht van deze schanddaad ontvangen door de katholieken van de geheele wereld.

In ons land was het de edele en strijdvaardige bekeerling Le Sage ten Broek, die in zijn „Nederlandsche Catholyke Stemmen" de geestdrift aanwakkerde voor den vervolgden