Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

zijde van Van Ginneken staan, maar zelfs Esperantisten zijn.

Dat ook andere wetenschappelijke mannen, zooals prof. Dr. v. Embden e.a., niet zoo somber gestemd zijn, moge o.a blijken uit hetgeen prof. Veraart zeide bij de opening van het 6e Kath. Esperanto^congres. (15 en 16 Aug. Den Haag 1920) Deze drukte niet alleen zijn spijt uit, de Congresleden niet in t Esperanto te kunnen toespreken, maar hij gaf tevens de verzekering, dat hij zoo spoedig mogelijk met de studie ervan zou beginnen, zulks te meer, voegde hij er bij, omdat hij reeds herhaaldelijk het slachtoffer was geweest van de veeltaligheid der internationale congressen.

Niet moeilijk zou het vallen de getuigenissen van tal van buitenlandsche geleerden bij te brengen, die in zienswijze met onze taalprofessoren verschalen, o.a. - ik noem uitsluitend katholieken: - Mgr. Baudrillart, de bekende Rektor van het Institut Catholique (Kath. Universiteit van Parijs); Mgr. Dr Alex Giesswein, Lid van het Hongaarsch Parlement, staatsman, socioloog en taalkenner. Hij schreef o.a. »Christentum und Frtedensbewegung« (Kirsch*Wien) en »Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft* (Freiburg in B.); den Poolschen mathe* maticus en theoloog prelaat Dombrovski; prof Gautherot wijlen prof. Boirac, in leven Rektor aan de Universiteit van Lyon, enz. Laat ik mij bepalen tot hetgeen de laatste o a getuigde. Ziehier: «Esperanto zal op de beschavingsgeschiedenis der menschheid van bijna evenveel invloed blijken als de uitvinding van 't schrift en de boekdrukkunst.»

Wij betreuren de boven aangehaalde meening onzer philo* logen dan ook niet zoo zeer om hare innerlijke waarde, als wel om de belemmering, die daardoor aan de wereld*hulptaal* beweging wordt toegebracht. De recensent van »Het Huisgezin« het laatste Studiënartikel van Dr. Gorris besprekend, zegt dan ook terecht, »dat geen der professoren interne bewijzen voor zijn meening aan de taal zelve ontleend, heeft bijgebracht* Door sommigen is wel eens voorgesteld het Engelsen, geroemd om zijn sociale bruikbaarheid en practisch karakter, eenvoudig als universeele wereldtaal te proclameeren. 't Is licht te begrijpen dat niet alleen het nationaliteitsgevoel hiertegen krachtig in verzet zou komen, maar evenzeer dat het zou afstuiten op den

Sluiten