is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie in de typografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

Alvorens ons echter in de prijspolitiek na December 1918 te verdiepen, moeten we nog eenige besluiten op ander gebied vermelden en ook bij de verhouding met de arbeiders iets langer stil staan.

Wat de belangrijke besluiten betreft, vermelden wij in de eerste plaats een wijziging in de rechtsprekende colleges. Zooals wij indertijd zagen waren hiermede twee commissies uit het Hoofdbestuur belast. Bij het steeds toenemen van het aantal besluiten en maatregelen werd ook deze organisatie spoedig onvoldoende. Men moest er dus toe komen de rechtspraak, althans die in eerste instantie, geheel van het Hoofdbestuur weg te nemen. Men belastte daarmee resp. de Centrale Periodieken-Commissie, de Boekwerk-Commissie en de Handels(lrukwerk-Commissie. Juist het feit, dat deze beide laatste Commissies korten tijd tevoren de bevoegdheid hadden gekregen zelve voorloopige aanvullingen en wijzigingen van de tarieven tot stand te brengen, gaf aanleiding hun nu ook de rechtspraak over die tarieven op te dragen. Men oordeelde, dat zij, die de tarieven samenstelden, tevens de meest deskundige rechters over dergelijke zaken zouden zijn en dat omgekeerd het uitoefenen van de rechtspraak hen steeds op de hoogte zou houden van de practische werking van de tarieven en hen dus in staat zou stellen deze geregeld naar de gebleken behoeften aan te vullen.

Tevens had dit het groote practische voordeel, dat men niet op den duur te maken zou krijgen met een ingewikkelde jurisprudentie.

De oplossing van algemeene kwesties zou hier immers niet, zooals bij colleges alleen met rechtspraak belast, langzamerhand gevonden behoeven te worden uit een reeks feitelijke beslissingen, doch bij het eerste verschijnen van een dergelijke kwestie zou direct door een algemeene regeling zekerheid te brengen zijn. Dit was trouwens dezelfde overweging, die er bij het collectieve contract toe geleid had aan de Centrale Commissie uit dat contract de bevoegdheid te geven aan de districts-commissies algemeene instructies omtrent de contractsuitlegging te doen toekomen, een