is toegevoegd aan uw favorieten.

Gabriel Garcia Moreno

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

aanbidding voor het altaar zien neergeknield. Hij' volgde gaarne den priester die de H. Comniunie ging brengen aan een zieke, en bij groote processies droeg hij het vaandel dat het heilig Sacrament voorafging. In 18*73 smaakte hij de voldoening, bij officiëel decreet Ecuador toe te wijden aan het Heilig Hart. Bij die gelegenheid woonde hij de plechtige ceremoniën bij in de Kathedraal, en nadat de Aartsbisschop de acte van toewijding had uitgesproken, herhaalde de President haar in naam van den Staat.

Zooals wij reeds gezien hebben, was hij een waar kind van Onze Lieve Vrouw, en hij had een bijzondere godsvrucht tot den H. Joseph en tot de zalige Mariana, de Lelie van Quito en patrones van Ecuador, wier altaar hij luisterrijk liet herstellen. Hij had er een afkeer van om gebruik te maken van een of andere dispensatie, toegestaan wegens zijn rang, en toen hij lid werd van de Maria-congregatie drong hij er op aan, te worden ingedeeld bij den groep der arbeiders.

Bij gelegenheid van een jubilé werd hem1 gezegd, dat hij kon gedispenseerd worden in eenige der voorwaarden, om wille van zijn drukke bezigheden, maar hij antwoordde: „God beware mij daarvoor; ik ben slechts een Christen evenals ieder ander." Wederom, toen de Overste van een religieus huis hem aanbood om alle weken zijn biechtvader bij hem te laten komen, teneinde hem de wandeling te besparen, antwoordde hij eenvoudig: „De zondaar moet naar zijn rechter gaan; de rechter behoeft niet den zondaar na te loopen."

Moreno was een hoogst belangwekkend en aanaantrekkelijk mensch in gezelschap. Met zijn uitgebreide kennis was hifin staat om over geneeskunde te praten met doctoren, over rechtsgeleerdheid met advocaten, over theologie met geestelijken, en over landbouw met