is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

BESCHERMING — BESTELLEN

bescherming: protection; protectionismj protective system. — een traite in iemands b. aanbevelen: to request a person to give a draft due protection. beschikbaar: available. — de goederen zijn b.: the goods are on hand; are at a person's disposal. ■— b. voor uitkeering: available for distributior. — beschikbare gelden uit den boedel: funds of the estate. beschikken over: to have at one's disposal. — U kunt over mij b.: I am at your service. — over een bedrag b.: to dispose of a sum; to draw (upon a person) for a sum. — over goederen b.: to claim goods. beschikking: tot zijn b. hebben: to have at one's disposal. — iemand laadruimte ter b. stellen: to put tonnage before a person. — volgens b. van: according to the instructions of. beschimmeld: mouldy. beschot: yield. — een ruim b.: a large yield. — een ruim b. opleveren: to produce a good yield; to yield a good orop. beschouwen: to consider. — Alles wel beschouwd: upon due consideration. beschrijving: description. beschuldigen van: to accuse of; to

charge with. besehuldiging: accusation; charge, beseffen: to realise; to be alive to. beslaan: plaats b.: to take up room. I beslag: goederen in b. nemen: to seize goods. — b. leggen op een schip: to arrest a ship; to lay embargo on a ship; to lay a ship under embargo. — b. leggen op de goederen van een vreemdeling: to lay attachment to" a foreigner's goods. — executoriaal b. leggen op iemands bezittingen wegens sc uld: to levy execution against a person for debt. — iemands tüd geheel in b. nemen: to occupy all a person's time. — de zaak heeft haar b, gekregen: the business has been put through; the business has been settled definitively. beslissen: to deoide; to decree; to

hold. — b.de stem: casting vote. beslist antwoord: definite answer. besluit: resolution; decision. — een b. (aan)nemen: to pass a resolution. — een b. nemen: to take a decision.

— tot een b. komen: to come to a conclusion; to conclude.

besluiten: to deoide; to resolve; to come to a decision; to come to a conolusion: to conclude; to determine.

besparen: to save. — zich moeite b.: to spare oneself trouble.

besparing op de exploitatie-kosten: savingon the working expenses. — ter b. van kosten: to save expenses.

bespoedigen: een werk b.: to hurry up a work. — de aflevering b.: to expedite delivery. — de toeneming van kapitaal b.: to accelerate the increase of capital.

bespreken: laadruimte b,: to reserve tonnage. — een zaak met iemand b.: to discuss a matter with a person. — plaatsen op een boot b.: to book one's passage.

bespreking: discussion; interview.

best: zyn uiterste b. doen: to do one's utmost. — op zijn b.: at best. — de b.e kwaliteit: the best quality.

— naar mijn b.e weten: to the best of my belief.

bestaan: to exist. — b. uit: to consist 0I- — de zaak bestaat reeds sedert 1810: the business dates from 1840.

— de tusschen ons b.de zaak: our firm. — een b.de zaak: a going concern. in zijn b. bedreigd worden:

to be threatened with ruin.

bestand zijn tegen: to stand *. besteden: een prijs b.: to pay a price.

— veel werk b. aan: to bestow great care upon. —- geld b. aan verbeteringen : to lay out money on improvements. — zorg aan iets b.: to give (= to devote) care to.

bestelbriefje: order sheet.

besteld zijn: to be on order. — b.e

rijwielen: bicycles on order, besteldienst: parcels delivery Company;

Express Company. bestelformulier: order form; order

sheet — volgens ingesloten b.: as

per order sheet enclosed. bestelgeld: delivery charges, bestelgoed: parcels — als b.: by passenger tram — b.eren bureau: parcel

boo Icing office bestelkantoor: Receiving-Offiee. bestellen: to order; to command; to

commit. — goederen b. bij: to order

goods from.