Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Arbeidsloon.

haar huiselijke plichten allereerst voldaan te hebben, — dat, hetwelk de kinderen verdienen, wanneer zij daartoe de jaren hebben bereikt, en dat alles gevoegd bij het loon van den vader

Ik behoef U verder niet uit te leggen, wat verstaan wordt onder

loon in geld of in natura, — uur», dag», week* of stukloon.

4. Gij weet waarschijnlijk ook, wat men onder hoogste of maximumloon en laagste of minimumloon verstaat. Maximumloon is datgene, waarboven een werkgever niet kan gaan zonder zich te berooven van de winst, noodig om werkgever te kunnen blijven.

Minimumloon is dat, hetwelk de arbeider noodig heeft voor zijn onderhoud, dus om werkman te kunnen blijven. Men kan natuurlijk ook op kunstmatige wijze een maximum of minimum vaststellen, b.v. wanneer de patroons onderling het hoogste loon bepalen, dat niet overschreden mag wor* den, of wanneer in een collectief contract of door de wet of in gemeentebestekken een minimumloon bepaald wordt.

Na deze opsomming, waarvan gij mij de dorheid, naar

ik hoop, zult vergeven, komen wij tot een belangrijker

punt, nl. de verschillende loontheorieén. Wij zullen daarbij

zien, hoe verschillend de maatstaf is, volgens welke die

theorieën het loon bepaald willen zien.

Men onderscheidt twee soorten van loontheorieén: de

economische en de ethische of zedelijke.

De economische theorieën kunnen ons reeds aanstonds

niet bevredigen.

Waarom niet?

Herinnert U, hoe wij in onze tweede voordracht gehandeld hebben over economische wetten. Dat waren verschijnselen, welke in gegeven omstandigheden steeds terugkomen, zoo* als b. v. de economische wet van vraag en aanbod, volgens welke bij overvloed van een of ander artikel de prijs zal

Sluiten