Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 10 —

Bij groote deelname is het voor den wandelscheidsrechter ondoenlijk allen te controleeren en moet hij Worden bijgestaan door andere juryleden. Deze mogen echter geen beslissing nemen.' De 2e alinea van ons wedstrijdreglement handelende over den wandelscheidsrechter lüicït': „Bij onjuist wandelen of hinderen zal hij den betreffenden deelnemer waarschuwen en is hij verplicht hem bij de 3o overtreding te clisqualificeeren met dien verstande dat in de laatste 200 M. met onmiddellijke disqualificatie moet worden gestraft.

Tweemaal mag men dus zondigen. Echter in de laatste 200 M. wordt onmiddellijk gestraft; omdat de deelnemers dan bij het inzetten van hun eindpunt, onwetens en onwillens heel Vaak tot loopen overgaan en daardoor hem, die zuiver blijft wandelen, zouden passeeren. Men heeft op zulk een korten afstand geen gelegenheid jseer zijn achterstand in te halen, vandaar dat de straf dan zoo zwaar is.

De wedstrijdsecretaris.

De wedstrijdsecretaris houdt aanteekening van alle uitslagen en verstrekt de noodige gegevens aan dengene die belast is met het bedienen van megaphoon of nummerbord. Dit laatste voorwerp heeft op onze athietiek- wedstrijden nog steeds tot de vrome wensohen behoort ver^ moedelijk door de hooge kosten. De megaphoon echter is zoo langzamerhand een onmisbaar instrument geworden. Wil men het publiek met den wedstrijd laten meeleven dan is het noodig dat het met de verrichtingen, wat betreft tijden en maten, op de hoogte blijft en de uitslagen niet nas den Volgenden dag in de .ouranten leest. Hij zorgt verder in overlegd met den voorzitter kampree liter voor de loting, voor de indeeling van de halve beslissing en beslissing Hliermede wordt bedoeld, dat wanneer de uitslagen van de series bekend zijn, zij, die in aanmerking komen, voor de halve beslissing of beslissing hunne volgorde hierin door loting wordt vastgesteld. Dit nu geschiedt door den wedstrijdsecretaris en den voorzitter kamprechter. De eerste zorgt dan weer dat de commissaris van vertrek nieVdeze nieuwe volgorde bekend wordt.

Bij Wedstrijden waarin geen meerkampen voorkomen is de functie van wedstrijdsecretaris niet veelomvattend. Lastiger zelfs zeer moeilijk wordt dit, wanneer er in den wedstrijd een meerkamp voorkomt of dat, zooals ook wel gebeurt de gehotle wedstrijd een meerkamp b. v vijf- of tienkamp is. Hierbij krijgt men dan de berekening volgens de tabellen wat heel nauwkeurig moet geschieden.

Men is dan bij groote deelname verplicht den wedstrijdsecretaris eenige assistenten toe te voegen daar men anders aan het einde van den wedstrijd onmogelijk met de optellingen van de verkregen punten klaar kan zijn.

De legerwedstrijden in Juli 1916 n het Stadion gehouden, waren hiervan het beste bewijs. Er was toen een afzonderlijk bureau gevormd, waarin 4 commissieleden gedurende twee dagen de handen vol hadden met de becijferingen en met groote moeite kreeg men den uitslag op tijd gereed. Thans met de tabellen voor de tienkamp, is dit wel gemakkelijker doch vereischt het nog altijd veel en nauwkeurig werk.

De baancommissarissen.

De voornaamste functie van de baancommissarissen is toe te zien, dat de deelnemers elkaar, gedurende den geheelen wedloop van welken

Sluiten