is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Pool tot Pool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

alles te vernielen. Uit duizenden schoorsteenen vlamt een griezelig rood-geel licht omhoog en verheldert de onderste randen van de dichte rookwolken, die Pittsburg, met een reusachtige kap, bedekken. Geloof nüj, ik zou liever in de wouden van het Alleghany gebergte verwilderen, dan in de hoogovens van Pittsburg omkomen."

„Gij hebt geen bijzondere goede opinie over die stad en toch prijst ge haar nijverheid en rijkdom."

„Ja, rijkdom, die maar in enkele handen komt, terwijl de duizenden arbeiders als in een steeds maar voortmalende molen verpletterd worden.

In dezen molen gaan jaarlijks tienduizend arbeiders te gronde 1 Ik weet, hoe het daarbij toegaat; ik zelf heb vroeger, als voorman, een schaar van dergelijke menschen de kracht uit het lichaam moeten persen, en kreeg daarvoor extra-loon. De werkgevers drukken de loonen onmeedoogend, en de onwetende landverhuizers, die daar bijeen znn, hebben nog niet geleerd, zich ter verdediging van hun gemeenschappelijke belangen te vereenigen. De voormannen worden er voor betaald, dat zij de ellendigen opjagen en aanzetten om het meest mogelijke te leveren. God vergeve mij, dat ik ook eens zulk een slavenopzichter ben geweest!"

„Dat is iets heel nieuws voor mn, wat gn daar vertelt! Ik had gemeend, dat Pittsburg ook een echt goudland voor den arbeider was."

„Ja, het mocht wat! Stel u een fabriek voor met tienduizend arbeiders. Opdat dit getal steeds voltallig blijft, moet de werkgever jaarhjks meer dan twintig duizend arbeiders aanstellen, en in zulk een fabriek heerscht een voortdurend komen en gaan, zoodat men ternauwernood onder zfln naaste makkers thuis geraakt. Slechts een goed betaalde kern van arbeiders, bezit de noodige bekwaamheid van het vak. De groote menigte werkt werktuigelijk en behoeft niet te denken. En meent ge, dat er in het minst voor hun gezondheid en veiligheid wordt gezorgd ? Meer dan vijfhonderd arbeiders sterven jaarlijks een geweldadigen dood en nog een veel grooter aantal wordt voor zijn leven verminkt Dan is de familie broodeloos en slechts in zeer enkele gevallen erbarmt de werkgever zich over hen. Gy moest de woningen zien, waarin de menschen moeten wonen!