is toegevoegd aan uw favorieten.

De oranjevlag ontplooid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hein bezette steden te verdrijven. De eerste zorgen, vjan den souvereinen vorst betroffen dan ook de landsverdediging en de financiën. Niet tevergeefs vraagde Oranje aan rijn beroofd volk een offer. Binnen een maand bracht het IV* millioen op, behalve de sieraden in goud en zilver, die de vrouwen bereidwillig afstonden. Alle weerbare mannen van 17—50 jaar, werden opgeroepen om zich in den wapenhandel te oefenen (landstorm) en uit hen een staand leger gevormd ivan vrijwilligers en lotelingen. Voor het einde des jaars stond er een leger van 20.000 gereed, bestemd tot verdrijving van den vijand en bescherming van den vaderlandschen grond. Den 8sten Diec. kwam 's vorsten jongere zoon, Prins Frederik, over, om met Bulow den vijand tegemoet te treden en elf dagen later kwam de Erfprins, die in Spanje een der meest geziene onderbevelhebbers van Wellington was geworden, en stelde zich aan het "hoofd der Nederlandsche troepen. Reeds in 't voorjaar was onze legermacht iri staat om met de bondgenooten in Frankrijk te dringen; de dappere jonge Prins van Oranje was een der meest voortvarenden.

Reeds in Dec. 1813 was een commissie, met van Hogendorp als voorzitter, bijeengekomen, tot het ontwerpen eener grondwet. Het oordeel over haren inhoud werd opgedragen aan 600 notabelen, uit cle Verschillende provinciën, die den 29sten Maart in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werden bijeengeroepen, öm haar goed te keuren of "te verwerpen. Met groote meerderheid werd de grondwet aangenomen en reeds den volgenden dag werd ze door den vorst in een plechtige en luisterrijke vergadering in dezelfde kerk

77