is toegevoegd aan uw favorieten.

Een heldin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

jongste kinderen bezig en had op 't eerste gezicht een tamelijk onbeduidend voorkomen. Maar toen Hedwig haar aanzag, las zij in de blauwe oogen een uitdrukking van stillen moed, die weldadig aandeed en te meer trof, omdat het gezicht zelf er zeer afgemat uitzag.

Zij bleek meer belang te stellen in Hedwig's komst dan de anderen en sprak haar even vriendelijk toe en Hedwig vond het een verkwikking naar de welluidende stem te luisteren.

De andere onderwijzeres, Miss Rench, begroette haar slechts met een koele hoofdbuiging; Hedwig voelde echter, meer nog dan zy* het zag, dat de kleine, doordringende oogen haar scherp onderzoekend opnamen. Er lag iets vijandigs en sluws in dien snellen blik, dat haar een oogenblik angstig maakte en de oogen deed neerslaan, maar even later glimlachte zy' om haar vreemde zenuwachtigheid. Het verbaasde haar echter niet, toen zy' te weten kwam dat Miss Rench in 't geheim „de spion" werd genoemd en dat er, zeer, zeer weinig op de school voorviel, dat haar aandacht ontsnapte en niet door haar aan de directrice werd medegedeeld.

„Zou ik nu even naar mijn slaapkamer mogen gaan?" vroeg Hedwig eindelijk aan Miss Ellis.

„Och, dat kan straks wel. Ik zou nu maar hier blijven, als ik u was; uw mantel en hoed kunnen wel zoo lang op die leege bank neergelegd worden." En Miss Ellis Vterdween.

Hedwig had echter volstrekt geen behoefte haar mantel uit te trekken; zy had het al koud genoeg! Zy zou niets liever gedaan hebben dan eerst het smeulende vuur in den haard eens ter dege van brandstof te voorzien en dan, als het flink brandde, de ramen open te zetten om de vunzige lucht te verdrijven, die in de school hing en aan rottende kool deed denken, — maar zy was hier geen meesteres en moest stil afwachten wat er over haar zou worden beschikt. Zy deed haar best geduldig te wezen en keek nog eens met aandacht naar de kinderen, toen zy' plotseling een bel hoorde luiden en spoedig daarop een paar der oudere meisjes