is toegevoegd aan uw favorieten.

Robinson Crusoë

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113 —

't eerste oogenblik te schieten, riep ik Vrijdag tce, dat hij de afgeschoten geweren, die nog bij den boom stonden, moest gaan halen.

Mijn trouwe helper was verwonderlijk vlug in 't opvolgen van mijn bevelen, trouwens, er viel ook geen seconde .te verliezen. Ik baastte mij al onze vuurwapenen weer te laden; doch hoe groot was mijn verbazing, toen ik opziende, onzen Spanjaard in een verwoed gevecht zag met een der zwarten, die met een scherp houten zwaard, hetzelfde waarmee de gevangenen geslacht moesten worden, zijn vijand te lijf wilde gaan.

Wat me op dit oogenblik het meest verbaasde, was, dat de Spanjaard in weerwil van zijn zwakte zich met'zooveel moed en dapperheid wist te verdedigen. Reeds had hij zijn teovnstanrler twee diene hoofdwonden toege-

want 't heele tooneel was in een oogenblik afgespeeld.

Vrijdag, die intusschen naar zijn eigen goedvinden den strijd had voortgezet, zat de vluchtenden, met een bijl zwaaiend, achterna. Daarna maakte hij eerst de drie gewonden in de kano onschadelijk en verder doodde hij iederen wilde, dien hij onder zijn bereik kon krijgen.

De Spanjaard, wiens strijdlust met kracht was ontwaakt, nu hij kans op redding zag, vroeg mij een geladen geweer; hij wondde daarmee twee wilden, die in allerijl in het bosch de vlucht namen. Hij was te zwak om ze na te loopen, daarom nam Vrijdag, aan wiens scherpen blik niets ontging, dit werk van hem over. Het gelukte hem één van de twee te dooden, de ander was hem echter in

't loopen de baas. Niettegenstaande hij zwaar gewond was, sprong hij in zee en zwom met inspanning van al zijn krachten naar de kano, waarin de anderen gevlucht waren. Dit waren de eenige van de een en twintig, die ontkwamen.

Hier volgt een juiste opgave van het aantal dooden en ontvluchten. Bij 't eerste dubbele schot onder den

boom gedood 3

Bij het tweede schot 2

Door Vrijdag in de boot gedood . 2 Gewond en verslagen door Vrijdag . 2 In 't bosch door hem gedood . . . 1 Door den Spanjaard gedood .... 3 Gewond" en versïagen door Vrijdag . 4 In de boot ontvlucht (waarvan één

■£3 ; ,—• " zwaar gewond of dood) .... 4

Greep zijn pistool en schoot.

Te zamen 21

bracht, maar deze was een sterke, gespierde 1 kerel; 't kostte bem weinig moeite den ander op den grond te werpen, wien hij daarop met geweld den degen ontwrong. De Spanjaard liet los, doch greep op hetzelfde oogenblik zijn pistool en schoot. Nog eer de zwarte het zwaard had kunnen opheffen, tuimelde hij dood ter aarde. Wel was ik op 't eerste gezicht toegesneld, maar hulp had ik niet kunnen bieden,

De vluchtenden in dé kano deden al nun best om buiten het bereik van onze schoten te komen; Vrijdag bleef aanhoudend op hen vuren, doch ik geloof niet, dat hij er een getroffen heeft.

Hij zocht me nu te bewegen, de vluchtelingen in een hunner eigene kano's na te zetten. Ik stemde toe, daar ook ik mij bezorgd maakte, dat de ontsnapten, zoo ze hun land