Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[i666]

386

161.

[1666 ....]. — Reinhard Bachman sendt aan de faculteit eenige geschriften de „Bijbelsche Chronologie1" betreffende, met het verzoek hem bij de uitgave ervan te willen steunen, door ze bij de Staten van Holland en West-Friesland aan te bevelen

Mijn Heeren.

Het is ontrent seven jaer geleden, dat suppliant onderschreven, ten dienst van desen staet ende sonderhngh tot wellstandt der. kercken Jesu Christi, ende deser landen gemeenebesten, by die Hoogh Mogh. Heeren StatenGeneral, ootmoedigh versoght ende 00c geobtineert hadde octroy, om te doen drucken sekere nieuwe ende in Godts woordt gefundeerde Chronologie ofte Jaertijtsreckeninge over die nieuwe oversettinghe des Neederduitschen Bybels, als breeder blijckt by die geannexeerde stucken sub Lit. A., B. ende C. -).

Edoch, als dat gegeven octroy, met dese bygevoeghde clausule: Dat impetrant gehouden soude zijn op dezen octroy te versoecken, 00c te obtineeren attaché van die provincie ofte provinciën, daer hy die voors(eyde) Chronologie sall willen doen drucken, venten en vercoopen, als blijckt by het geannexeerde sub Lit. D. 3) geconditioneert was: so is, dat suppliant dese attaché, by de Ed. Groot Mogh. Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslandt, met bygevoegde bede, hem vanwegen wichtigheyt des wercks, van goeder hant te mogen geassisteert ende geholpen te werden, versocht hadde.

Die voorn(oemde) heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant, dit versoeck niet affslaende, stelden des suppliants project ende geschrifften in handen van die heeren professoren van die theologische faculteyt in haere Ed. Grot

1) Zie hiervóór, No. 136.

a) Zie hiervóór, No. 136, 137, 138.

3) Zie hiervóór, No. 139.

Sluiten