is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwatering en bevloeiing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Polderbemaling.

Waar hetzij door de afwezigheid van voldoende verval, hetzij om financieele of administratieve overwegingen, ontwatering met natuurlijk verval niet mogelijk is, moet kunstmatig verval in het leven worden geroepen, door het water zoo hoog op te voeren, dat de afstrooming wel mogelijk wordt. De toestrooming naar, zoowel als de afvoer van de bemalingsinrichting, geschiedt dus volgens de in het voorgaande behandelde beginselen.

Toch zijn aan de af- en toevoerkanalen andere eischen te stellen, eensdeels omdat de kwel een belangrijke factor is en deze door den vorm des profiels niet zelden kan worden beïnvloed, anderdeels omdat deze werken a.h.w. een onderdeel vormen van de bemalingswerktuigen, in zooverre n.1. dat zij den tijdigen toe- en afvoer moeten verzekeren.

Op het eerste "gezicht schijnen de nadeelen aan kunstmatige ontwatering verbonden geheel overwegend. Zeer zeker is dan ook een ontwatering op natuurlijke wijze te prefereeren, maar toch mogen de voordeden niet over het hoofd worden gezien, vooral niet daar, waar een intensieve cultuur wordt gevonden.

Als nadeelen zijn in de eerste plaats te noemen de hooge aanlegen bedrijfskosten. Voor een polder van gemiddelde grootte beloopen de aanlegkosten, zelfs in gunstig terrein, allicht ƒ40 a / 50 per H.A., bij kleinere polders en ongunstige terreinomstandigheden is niet zelden meer dan f 100 en meer per H.A. noodig, zonder nog de kosten voor bedijking e.a. erbij te rekenen. Voor deze bedragen kan al vrij veel aan de waterafvoerwegen worden verbeterd, terwijl dan de jaarlijksche bedrijfskosten worden gespaard.

Maar ook in andere opzichten zijn er nadeelen aan te wijzen. Bij zeer sterken regenval zal het peil van een afvoerkanaal sterk stijgen, het doorstroomingsprofiel dus sterk worden vergroot en het water zeer spoedig worden afgevoerd en dat wel doorloopend. Bij een gemaal is de verplaatsbare hoeveelheid- water binnen vrij enge grenzen beperkt, terwijl in de meeste gevallen slechts bij uitzondering dag in dag uit kan worden doorgewerkt. Bovendien zijn bij geforceerd malen bedrijfsstoringen niet uitgesloten, veroorzaakt door langzaam ontstane gebreken, die bij sterke inspanning tot

2 39. Voor- en nadeelen tegenover natuurlijke ontwatering.