Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1442 Nov. 4—[14]42 Nov. 18.

453

n. 1618—1622.

Sted- arch. Lubeck; afschriftVermeld: HR. II 2 n. 680.

1618. Groningen waagt aan Bremen de vrijlating van den in Groningsch gebied

wonenden en te Bremen opgebrachten Wygher Olumna.

1442 Nov. 4.

Sted. arch. Bretnen.

Vermeld: Blok, Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland, 1886—1887, blz. 218 n. 10.

1619. De Duitsche koopman te Brugge aan Riga, Dorpat en Reval: meldt, dat de

Hollanders onlangs in de maand October zich verontschuldigd hebben, dat de bezegeling van de vredesoorlconde wegens een twist in het land nog niet geschied is, en medegedeeld hebben, dat de bezegeling voor Febr. 2 (lichtmissen) plaats zal liebben. [14]42 Nov. 10.

Sted. arcfi. Reval; overgenomen in een schrijven van Dorpat aan Reval van 1443 Febr. 10. Zie HR. II 2 n. 700. Vermeld: HR. II 2 n- 697.

1620. Danzig aan Thomas Schenkcndorf en Heinrich Terrax: deelt mede, dat de

stad hun volmacht gegeven heeft met Kerstmis den eersten termijn van de Hollandsche schadevergoeding, nml 2500 ffi, in ontvangst le nemen; verzoekt, met behulp der overlieden die gelden le ontvangen, ook indien de brief van volmacht en de kwitantie nog niet aangeJcomen mochten zyn. *)

\14~\42 — feria 4 post festum Martini — Nov. 14.

Sted. arch- Danzig, Missive 4 fol. 64. Vermeld: HR. II 2 n. 661.

1621. Verlof aan Alijt Hersten, om de goederen, voor haar uit Pruisen en Noorwegen

gekomen, te halen, mits zij geen goederen tiaar Amsterdam voert, noch er vandaan haalt.

\14~\42 Nov. 18. Rijksarch. den Haag, Memor. Rose 8 fol. 53.

Roerende Alijt Hersten. Upten 18aten dach van Novembri anno XLH wert Alijt Hersten geconsenteert by mijns heren openen brieve, dat sy soude mogen halen alsulc goet, als hoir uut Pruyssen over gecomen is ende uut Noirwege, te weten 600 wagenscots, 200 sperren ende stengen te samen, een last assche ende een contoir; ende des heefft sy geloefft, dat sy geen goede tot Aemstelredam voeren, noch van dane halen en sal.

1622. Verlof voor Adriaen Ghysbrechtz, om goederen uit Pruisen in kleinere schepen

te laden en naar Dordrecht ie voeren, mits hy niets te Amsterdam laat.

\14~\42 Nov. 18. Ryksarch. den Haag, Memor. Rose 8 fol. 53.

1) Vgl. het reces van 1442 Nov 22 § 1, (n. 1623 § 1).

Sluiten