is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijst van geschriften welke handelen over, of van belang zijn voor de geologie van Nederland (1907-1920)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6

PERSONEN-REGISTER.

Kemper, P. H. — [2396. Keulier, L. J. A. — 1846,2087, 2232, 2397, 2592.

Kidston, R. — 1972, 1973- 2227, 2398. Klahn, H. — 2088. Kleber, J. — 2672.

Klein, W. C. —1581,1681,1694,1695,1797, 1847, 1909,1974,1975, x976, 1977,1978, 1979, 1980,1981, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2301, 2321, 2322, 2323, 2324.

Kleinkemm, H. — 1848, 1982.

Kleijnhens, P. — 2399.

Klockmann, F. — 1849.

Kloes, J. A. van der — 1582, 2096, 2673, 2674.

Knippenberg, H. — 2233. Knuttel, D. — 2675. Koel, J. — 2097.

Koenen, A. von — 1469, 1583, 1584. Koert, W. — 1470. Kohier, W. — 1801. Kok, A. A. — 2593. Kok, P. E. W. — 2098, 2099, 2234. Kooper, J. — 2235, 2400, 2594. Kranz, W. — 1696, 1983, 1984. Krause, E. H. L. — 2236. Krause, P. G. — 1697, 1850, 2100, 2101, 2595-

Krüger, W. — 1985. 'tKruijs, M. J. van — 2675. Kruizinga, P. — 2522, 2596, 2597, 2676, 2755-

Krusch, P. — 1471,1585,1698, 2102, 2598, 2677.

Kruseman, W. Polman — vide Polman

Kruseman, W. Kruyder, C. A. C. — 1851, 2468, 2469. Kuffeler, V. J. P. de Blocq van — 2325. Kuiper, W. N. — 2599. Kuipers, R. — 1852,2237,2238, 2401, 2402. Kukuk, P. — 1586, 1587,1699,1700, 1701,

1853, 2223, 2239, 2240, 2392. Küppers, E. — 1588. Kurtz, E. — 1702, 1854, 2103, 2241,2242,

2243.

Kwast, B. A. — 2403, 2600, 2601, 2602, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2756, 2757, 2758.

Laar, D. C. W. van der — 1563, 1937.

Lafeber, A. J. — 2104.

Lahaye, E. — 1846.

Landweer Jr., G. J. — 2105.

Lange, M. de — 1926.

Lannoy, J. A. Doesburg — 2244.

Laurent, L. — 2404.

Lauterbach, W. — 2326.

Lechner, A. A. van Pelt — 1589.

Lefebvre, Mme — 2106.

Leiningen, W. Graf zu — 1986.

Lely, C. — 2247.

Lennarz, G. — 1987.

Leopold, G. H. — 1855, 1856, 1988,2245.

Lepot, C. — 2107.

Lessen, A. H. van — 2683.

Leverett, F. — 1857, 1989.

Leverland, G. J. — 2076.

Lijn, P. van der — 2470, 2471, 2472,

2523, 2524, 2525, 2526, 2603, 2604, 2605,

2684.

Lindenbergh, P. — 2759.

Linstow, O. von — 2246.

Loenen Martinet, F. P. G. van — vide Martinet, F. P. G. van Loenen.

Lohest, M. — 1703,1704, 1990,1991, 2108, 2109, 2110.

Lonkhuyzen, J. P. van — 1721.

Lorentz, H. A. — 2247.

Lorié, J. — i472> -H73» -H74» i59°> I59I. I592, I593, 1594, i7°5» l8s8,1859, 1860, 1861, 1862, 1992, 1993,2111,2112,2113, 2248, 2249, 2250, 2251,2252,2253,2254, 2327, 2328, 2329, 2399, 2405, 2406, 2407, 2473, 2474, 2475, 2527, 2528, 2529, 2530, 2606, 2607, 2608,2685,2686,2687, 2760.,

Löscher, W. — 1863, 2114.

Lovink, H. J. — 1595.

Lozé, E. — 1596.

Mac Gillavry, D. — 2282.

Madsen, V. — 1597.

Man, J. C. de — 1864.

Mansholt, D. R. — 1706, 1865,1994,2688.

Martel, E. A. — 1660.

Martin, J. — 1475, 1476, 1598, 1866.

Martinet, F. P. G. van Loenen — 2609.

Martin, K. — 1707.

Massart, J. — 1599,1600,1867, 2115, 2116.

Kuipers, R. — 1852, 2237, 2238, 2401, 2402. Kukuk, P. — 1586, 1587,1699,1700, 1701,

1853, 2223, 2239, 2240, 2392. Küppers, E. — 1588. Kurtz, E. — 1702, 1854, 2103, 2241, 2242, 2243.

Kwast, B. A. — 2403, 2600, 2601, 2602, 2678, 2679, 2680,2681, 2682,2756,2757, 2758.