is toegevoegd aan je favorieten.

De reizen van Abel Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher ter nadere ontdekking van het Zuidland in 1642/3 en 1644

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172

nen d' ontdecte landen in de daervan gemaecte caerte werden gesten.

Door 't sober succes van de gemelte derde voijagie, voornamenflijck mancquement van overige schepen, [is] het vervolch van de begonnen ondeckinge weder tot den Jare 1636 naegebleven. En Jnterum int Jaer 1627 de zuijtcust vant grote Zuijtiant bij 't schip t' Gulde Zeepaert (eoinende uit 't Patria) wel 250 mijlen onversiens ondeckt, gelijck mede int volgende Jaer 1628, 't selve lant aen de noortcant bij 't schip Viana (varende uijt Jndia na Nederlant) op de zuijderbrete van 21 graden onverdacht ontdeckt en omtrent 30 mijlen Custs beseijlt is, sonder dat nochtans in dese ontdeckingen, eenige sonderlinge cuntschap van dit grote lantsgelegentheden ervaren, maer alleen bevonden is, dat barre vuile Custen, groene landouwen én seer wilde swarte barbare Jnwoonders heeft, gelijck aent wel bekent verseijlen van 't schip Batavia, en de daaruijt gevolchde gruwelen en elenden, genoech gebleken, ende bij die vant Jacht Sardam, (int seijlen langs desselfs Custen, bevonden is).

Eindelijck is de vierde voijagie tot nader ondeckinge van Nova Guinea, ende d'Oost en Suijder landen in den Jare 1636, (staende ons Gouverno), met de Jachten Amsterdam en Wesel (onder beleijt van den Commandeur Gerrit Thomasz: Pool) in de maent April uit Banda aengevangen, welcke de zuijdcust van Nova Guinea, op 3VJ graden aengedaen en omtrent 60 mijlen tot op s graden oostwaert beseijlt hebben, alwaer den Commandeur Pool (terselver plaetse, daer den Schipper van 't Jacht Arnhem Anno 1623 dootgeslagen was)neffens noch drie personen van de Barbare inwoonders vermoort is, echter wiert de reijse onder den Coopman PieterjPietersz vlijtelijck vervolcht, en de Eijlanden Keij, en Arouw besocht, maer alsoo doort beiegene'n van seer stijve oostelijke winden, de westcust van Nova Guinea niet aenseijlen conden, hebben ten naesten zuijtwaert seijlende Aernhems ofte van Diemenslant op ir graden wel 30mijlen custs ontdeckt, sonder oijt volck, maer wel teijckenen van roock te vernemen, voort noortwaerts keerende, hadden de onbekende Eijlanden van Timor laut en de bekende Eijlanden Tenimber, Kauwer &c. aengedaen, doch met d'Jnwoonders, (die seer vreesachtigh waren) nöijt in gespreek geweest, sulcx dat na drie maenden cruijsens in Julij tot Banda zijn gekeert, en niet sonderlings in dese reijse ondect nochte uijtgerecht, als bij haer Caert en Journael te sien en te lesen is.

Na dese slecht gesuccedeerde voijage is geen vorder besendinge tot nader ondeckinge oostwaers gedaen, maer verleden jaer d'ondeckinge van