is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

malkander niet veel afbreuck konnen doen, dan sijn de Louwen i. castevoor de Pehuse Macht niet te min bevreest, want voor io. Jaren al LEYN«BE eens over de 30000. mannen in-gevallen, ende stonden noch meer vinge te volgen, maer sijn alle haestelijck verslaghen; Waer over sijn Ma- louwen jesteyt op dito Grensen gheduerigh stercke Besettinghe ende goede LANT' Wacht doet houden.

Tusschen Toncquin is mede 1640. een questie geresen, door 't lang op-houden van den Ambassadeur, die niet langher wachten willende, te post uyt het Louwse Gebiet is vertrocken: So 't schijnt scheppen de Louwen daer eenige Staet-sucht uyt, dat alle Gesanten 7. a 8. maenden, eer licentie verleenen, ophouden; Dan vermits desen Koning een Dochter van den Toncquinder tot een By-Wijf heeft, kan het selvige wel vereenight werden.

Uyt het verschil met den Cambodiar wert oock geen Oorlogh beoogt, alsoo de Louwen Cambodia om de Commercie qualijck missen konnen; Desghelijckx de Cambodiaers uyt dit Rijck veel Handelinge, als principael wegens 't Cattoen by quaet gewas in goede quantiteyt toe-gebracht en gedient wert.

De Regeeriflghe deses Rijckx bestaet en bevatten principael 3. Persoonen, sijn en werden voor de Grootsten van 't Landt geacht; Als daer is Tevinia Assen, een Man van 40. Jaren oudt, die wel d' ontsachelijckste is, vermits Overste en voor een kloeck als wel beleyt Louws Soldaet is vermaert; oock Gouverneur over het Quartier daer den Benjuyn valt; Oock Stadthouder van Wincjan, en by aflijvigheyt der Coninghen wert ondertusschen by hem 't Landt geregeert, tot der tijt de rechte Erfgenaem des Rijckx door hem beroepen en weder tot Coningh gekroont wert.

De Louwen haer Privilegie is mede, dat geene Kinderen konnen Erfgenaem wesen, dan die by een Vrouw, de welcke voor haer echte verklaren ende aen-genomen hebben, geprocureert sijn; d' Andere hier buyten van By-Wijven konnen noch werden niet ghereeckent; Soo dat desen Coningh quam te sterven, die van alle Vaders Vrienden ontbloot is, als noch geen echte Soons by sijn echte Vrouw hebbende, is ghenoemden Tevinia Assen wel de naeste tot de Kroon des Rijcks.

[28] Tevinia Pra Lochaen, out omtrendt de 48. of 50. Jaren, is Regeerder van Lochaen, en vorders over 't Quartier Namnoy, als tot de bepalinge van het Cambodiasche Gebiet, wert om des naems wille Pra ghenaemt, het welcke schijnt te wesen (als de Portugijsen seggen) Viceroy van 't Louwse Suyder Quartier. welcken Tiitul niemandt