is toegevoegd aan uw favorieten.

Ernst en vrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

Aangevallen en uitgeworpen.

In 1817 had de Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk behoefte gevoeld aan de vaststelling en algemeene invoering van een nieuw Liturgieformulier bij de voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal. Daartoe schreef zij aan al de predikanten voor, om bij de voorbereidingspreek de Gemeente vier formuliervragen voor te leggen, ter plechtige vernieuwing en bevestiging van hare belijdenis.

Gezelle Meerburg echter had gemoedsbezwaar om deze vragen te doen, aangezien hij die afvraging bebeschouwde als een tegen Gods Woord strijdende zaak. En wetende, dat te Almkerk en Emmichoven maar zeer weingen er op gesteld waren, terwijl ze ook in het psalmboek op den preekstoel niet gevonden werden, las hij ze niet voor, gelijk ook andere predikanten in Noord-Brabant ze wel achterwege lieten.

De eerste aanval, dien het Classicaal Bestuur van Heusden op hem deed, was nu over dat niet-voorstellen der avondsmaalsvragen.

Onder dagteekening van den i2den Juni 1834 ontving hij van den Scriba van het Classicaal Bestuur, Ds. C. W. Pape, het volgende schrijven: 1)

1) Letterlijk overgedrukt uit het officieele schrijven, dat nog