Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

476

MattWjsPro- 2. Matthijs Propheet ende Saes Rimei dat men hen

Stace6Rnde- vra8nen» °f Bli die eerste arbitros entslaen willen ende die

zake, van njdt consistorie overgheven ende haer oerdeel staen. te wonen Sij bewillighen te staen onder het oerdeel der dienaren

voer Staes sonder nadachten, 't sij aengaende'het geit dat Matthijs eelde ^"t nocm soude geven, 't sij aengaende die tijt dat Stacii soude

hem Matthijs vérhusen ende Matthijs hem bijwonen te laten.

soude geven. Ende werdt besloten van de tijde ende gelde aldus:

1. Dat Stacii Rimei behoirlicker wijse zijn huere betalende, noch dit vierendeel jaers a festo Marie proximo ') sal wonen tot festum Joannis of Midsommers 2); ende so hij aldan noch geen ander huys ghevonden hebbe, dat hij alsdan die besproken kamer Mathijs sal overdoen ende ten uterste tot Michielsfeest *) sal wonen, om uut te sien om een huse, op dese wijse:

[fol. 369.] over den Vrouwendagh in den vasten blijvende, so gaet hij in het feest Joannis quartier4) ende na den dag Joannis so gaet hij in het vierendeel4) tot Michiels om te betalen.

Van den gelde werdt besloten, dat so Stacii verhuse vóér Marien feest naestvolgende, so sal hem Matthijs geven sestien schellingen, ënde so hij verhuse voer Joannis so sal hem Matthijs geven dertien schellingen. Maer so hij ingae Michiels quartier, over het feest Joannis, so sal hij hem geven tien schellingen. Ende dese besluytinge van tijde en gelde van huer beyden wegen, niet om het uuterste recht te vorderen — dwelck veel moyet en tijts ende swarigheit medebrengen souden — maer tot vriendelicke bevredinge huerer beyden.

Dit is van hen beyden sonder eenige nadachten aenghenomen, bewillight, ende te houden van hen beyden belooft voer ons, dienaren, teghenwoirdigh.

1) Festum Mariae = 25 Maart, Maria Boodschap.

2) Midsommer of St.-Johannes = 24 Juni.

3) Michielsfeest = 29 September.

4) Kwartaal.

Sluiten