Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Want hij was in een omgeving te land gekomen, waar het tooneelspelen wel zeer als 'n „vak" werd beoefend. Als men de wijze waarop hij thans met zijn eigen gezelschap zijn voorstellingen voorbereidt — en nog, door het reizen, door het gebrek aan een eigen schouwburg, door financiëele zorgen, zijn die voorbereidingen geenszins zoo, als hij ze zou wenschen —, als men die vergelijkt met de slordige repetities in de huiskamer van den heer de la Mar, dan heeft men ongeveer een denkbeeld van den afstand tusschen ideaal en werkelijkheid.

'n Maand of zes speelde Royaards dan in dit gezelschap, in de Nes. Het répertoire bestond voornamelijk uit draken. Dit nu is op-zich-zelf voor een aankomend tooneelist volstrekt niet kwaad; geen beter genre om je armen enHbeenen en je stem los te maken, om breed te leeren bewegen. Het spel voor salonstukken is daarna gemakkelijk te leeren; het zal het mooist zijn als de bewegingen iets hebben van de zwierige tooneel-allure des draaks. Omgekeerd is de weg veel moeilijker; n.1.: vanuit het bewegen des dagelijkschen levens tot dat in een salonstuk, dan: tot dat van de zware romantiek. Doch ook hierbij hebben we thans niet stil te staan. We wilden slechts opmerken, dat het répertoire o.i. niet de reden was waarom de jonge Royaards niet veel opschoot, en voelde niet veel op te schieten, in het gezelschap—de la Mar, al herinnert hij zich met genoegen dezen leertijd. Wèl-de-reden was, dat hier het tooneelspelen op zoo weinig kunstzinnige — eer op anti-kunstzinnige — wijze kon worden beoefend. En toen het seizoen dan ook uit was, ging hij weer eens naar den heer Wertheim, en deelde hem dezen indruk mee. Heel verwonderd daarover was die niet; wel was hij verwonderd, dat deze „stage" van een half jaar „Schmiere" den idealist nog niet van zijn zondige liefde tot het tooneel had genezen. Was die genezing misschien des heeren A. Cs doel geweest? Was het zijn bedoeling geweest, zoozeer „de familie" ter wille te zijn? Of had hij het idealisme van den jongen man op zoo'n sterke proef willen stellen? Of achtte hij, de groote vriend

68

Sluiten