Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430

tekeningen bevonden verscbeide anecdotes van die tijt, welke beter waren terug gehouden dan publicq gemaakt, onder anderen dat hij, heer van Aertsbergen, aan prins Willem de IIe absolutelijk soude afgeraden hebben 't beleg van Amsterdam, dan, dat die prins, seer vif en fors zijnde, soude geantwoordt hebben: „Ik sal 't evenswei doen". Waerop den andere willende repliceren, soo soude de prins gesegt hebben: „Siedaar 't brief ken", vertonende de auth(orisatie) van H. H. Mogende tot die expeditie. Dat hij, heer van s'Heeraertsbergen, nae de doot van prins Willem de IIe aen enige sjjner vertrouwde vrienden soude hebben geraden, nimmer voor eene sodanige stadhouderlijke regering meerder mede te werken, dan, bijaldien men daertoe komen moeste, alsdan aenraden soude omme liever een groot heer uit een ander dan uit 't huys van Oranje te nemen, omdat voorsegde huis al te ambitieus was &tc— Sulks hij, heer van Lynden, hem, heer van de Lathmer, hadde afgeraden den uitgaav van so een werk, immers op de voet als hij 't voorgenomen hadde. Zulks was ook door den heer Perponcher *) en door beyde de broeders van de heer van de Lathmer gedaan, sonder dat men wiste of het helpen soude.

'1777. "£lpe AtjvSfi* junior. Dat het bij de

respectieve admiraliteiten, bijsonder bij de fiscaal, gansch niet wel toegaet, onder anderen dat sij s'landts regten ongetwijffelt naer andere of secrete lijsten invorderen, als die 't voorschrift van den souverain zijn. Een blijk daar van bestondt in seker geval, dat den overlede fiscael van der Haer 2) hadde gehadt met de oude

1) Mr. Willem Emery De Perponcher de Sedlnitzky, van 1769 af vroedschapslid, sedert 1776 supernumerair-geëligeerde te Utrecht. Zie de Naamwijzers en het artikel in Van der Aa, Biografisch Woordenboek. Dat hij „van wege de ridderschap" in de staten beschreven was, zooals daar staat, is onjuist.

2) Mr. Bonifacius Van der Haer was raad en advocaat-fiscaal geweest van de admiraliteit in Friesland vóór den heer Van Wijdenbrug , Mr. Jacob Boreel van die te Amsterdam (zie vroeger).

Sluiten