is toegevoegd aan uw favorieten.

Bepalingen en instructiën voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

Art. 9.

De Secretarissen der Buiten-Districten zullen nimmer tot Landdrost kunnen worden bevordert, in het District, waarin zy ten tyde der vacature als Secretarissen fungeeren; ten waare de vacature door het afsterven van den Landdrost ontstond. — In alle andere Districten zyn zy ecfcter verkiesbaar, en daarna, gelyk mede wanneer zy tot eenig ander Ambt bevordert zyn, mogen zy wederom tot Landdrost van hun voorig District worden aangesteld.

Art. 10.

De Landdrosten zullen ieder genieten, een vast Jaarlyksch Tractement van twee duizend vijf honderd Ryksdaalders, integaan met primo January dezes Jaars, en naar gewoonte by quartaalen uit 's Gouvernements Kasse te ontfangen; — zullende aan de Landdrosten van GraaffReinet, Uitenhage en Tulbagh, indien dezelfve doen blyken, sedert den dag hunner aanstelling tot ultimo December 1804, minder als het bedragen van hun thans bepaald vast Tractement, aan Vendu-Salaris te hebben genoten, het ontbreekende worden te goed gedaan.

Art. 11.

Daarenboven zullen de Landdrosten blyven behouden derzelver vrye Wooningen, en het gebruik der Tuinen, Landen of Vee-Plaatsen, aan elke Drostdy reeds geannexeerd, of by besluit van Gouverneur en Raaden daarby te annexeeren; en onverkort zodanige vacatie-gelden, als dezelve tot hier toe wettig hebben genoten.

Art. 12.

Inzonderheid zal de Landdrost van Stellenbosch, uit aanmerking van de meerdere buitengewoone kosten, welken hy door de nabyheid van de Hoofdplaats, Ambtshalven verpligt is te maaken, behalven zyn vast Tractement, Jaarlyks genieten vyf honderd Ryksds., insgelyks by quar-