is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven aan Johan de Witt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

door luyden van heterodoxe maximen en die voor gunst voor yemandt uyt den haren hebben gestipuleert een plaets in de Gecommitteerde Raden en voor drie de deputatie ter naester dagvaert. Ick verwachte echter van de geëligeerde vroetschappen, die ick met myne genegentheydt hebbe gefavoriseert — hoewel niet met myne stem —, dat sy, gedegageert sijnde van alle quade verbintenissen, haer sullen acquiteren van de plicht van eerlycke regenten en metter tijdt leeren sien — ick wensche niet te laet —, dat het insonderheyt in dese tijdt een dangereuse sake is aen yemandt redevabel te sijn, die men betalen moet tot nadeel van 't gemeen. Het is my leet, dat de man, UEd. bekent, zich heeft gesubjecteert de quade interpretatie van luyden, die, niet konnende penetreren het interieur van hetgeen hy gedaen heeft, alles duyden tot nadeel van sijn persoon, daer ick nochtans versekert ben, dat syne genegentheydt tot object heeft gehadt de promotie van sijn neef en de vorderingen van 't gemeen, hoewel in alles niet gearbeyt en is op de maet en naer de regulen van een complete voorsichtigheydt. Doch gelijck ick segge, ick hope, dat alles ten besten sal uytvallen en dat dese stadt, nadat de schulden van de nieuwe regenten sullen wesen geacquiteert, alle d'andere leden in het point van de liberteyt sal vooruyttreden en in het midden aen de voorsittende tonen, wat sy behooren gedaen te hebben, als sy manqueren, en aen de volgende, wat sy behooren te doen, en datter dienvolgende niet ontbreken en sullen, die genegen en capabel sullen sijn Uwer Ed. genereuse actiën te applaudisseren en allenthalven te seconderen, soo het behoort. Waermede" enz.')

(Van Cornelis de Witt. 17 Maart 1667 2)). Heden is bij mij geweest Van der Aa *) van Rotterdam,

t) De Witt beantwoordde dezen brief 29 Januari (niet in Brieven van De Witt opgenomen); het antwoord is in zeer algemeene termen vervat.

2) Uit Dordrecht. — Deze brief was door Fruin eenige bladzijden verder opgenomen; hij hoort echter in het verband beter hier thuis.

3) Willem van der Aa.