is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

eken bruyekt in erfpacht die Leprosen ende geven tsjaers v XV stuivers. — Hieraan is vastgehecht debriefd.d. 1518

November 17 (zie no. 161).

104. 1489 Juli 17.

Schepenen van den Hage oorkonden, dat Symon Willems zoon verkoopt aan de zusters en het gemeen convent van Sint Marie in Galilee in den Hage op het Spoy een tuin en erf aan de oostzijde van de Vaart.

Gescreven op den XVIIn dach in Julio int jaer ons Heren M CCCC negen ende tachtich.

Afschr. in Inv. no. 1, fok VIP. N.B. In margine staat: Dese pacht hebben wy self daerop.

105. 1489 Juli 25.

Mary Jacobs dochter, mater, en het convent der zusters van de 3e orde van Sint Franciscus te Sint Maria in Galylee in den Hage op het Spoy verkoopen aan Angnies Engel Heynrick zoons weduwe eene jaarlijksche rente van 8 pond Hollandsch, losbaar met den penning 20, waarop zij voor de koopsom eene lijfrente koopen van 25 pond Hollandsch jaarlijks, sprekende op de stad Leyden en ten behoeve van Claes Grijp.

Ghescreven int jaer viertienhondert negen ende tachtigh op sinte Jacobs dach in die maent van Julyo.

Afschr. in Inv. no. I, fol. XXIIII verso. N.B. Gecancelleerd.

106. 1489 Juli 25.

Mary Jacobs dochter, mater, en het convent der zusters te Sint Maria in den Hage op het Spoy verklaren, dat het zusterhuis van Sint Agate binnen Delf onverbonden is voor het zegelen van den brief, waarbij het convent van Sint Maria zich bevrijdt van eene lijfrente van 25 pond 's jaars ten behoeve van Claes Grijp'Willem Storms zoon van Delf (zie reg. no. 105) met het zegel van Sint Maria, dat aan dat van Sint Agate in bewaring was gegeven.

Gegeven int jaer XIIIIc negen ende tachtich op sint Jacobs dach in die maant van Julyo.

Afschr. in Inv. no. 1, fol. XXIIII verso. N.B. Gecancelleerd.

107. 1489 November 16.

David de Burgundia, bisschop van Traiectum, bevestigt de erfpacht, breeder vermeld in den brief d.d. 1488 Juni 8, waardoor deze gestoken is (reg. no. 100).

Datum .... anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo die vero sexta decima mensis Novembris.

1) Oorspr. (Inv. no. 16). Het zegel van den bisschop verloren. .

2) Afschr. in Inv. no. 1, fol. VU' verso.

108. 1490 Januari 31.

Landschepenen van het ambacht sGravensande oorkonden, dat Ghe-