is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

ryt de Bruyn van Berendrecht verkoopt aan Jan Symons zoon, schout te sGravensande, 3% morgen lands binnen genoemd ambacht in Teylingher tiende aan de oostzijde van den heerweg.

opten laetsten dach van Januario int jaer ons Heeren dusent

vierhondert ende tneghentich.

Oorspr. (Inv. no. 35). Met geschonden ambachtszegel in groene was.

N.B. Hieraan is vastgehecht de brief d.d. 1500 Augustus 8 (reg. no. 121).

109. 1492 Juni 27.

Baerte Baertouts dochter, rninistra, en het gemeen convent van de besloten zusters van Onze Lieve Vrouw in Jerusalem tSinte Margriete op Bodenburch buiten Leyden verkoopen aan het convent van de zusters van Sinte Marie in Galilee in den Hage op het Spoy een stuk land in het ambacht van den Hage bij den Siecken.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert twee ende tnegentich opten seven ende twintichsten dach in Junyo.

Afschr. in Inv. no. 1, fol. VIII.

110. 1492 Juli 13-

Koert, Pieternelle, Leentgen, Pieter en Tyeman, kinderen van Baertout Nagel en Leentgen, zijn echtgenoote, ter eenre, en Ludolf Baernts zoon, priester en pater van het convent Sint Maria in den Hage op het Spoy, ter andere zijde sluiten voor schepenen en weesmeesters eene overeenkomst, waarbij genoemd convent ontvangen zal de 20 schellingen Vlaamsch 's jaars, tot dien tijd toe genoten uit hoofde van Kerstijn Baertout Nagels dochter, zuster in het convent, welke rente gaat uit de woning van Agnies Engebrecht van Camps weduwe, gelegen in het ambacht Monster, benevens eene jaarrente van 4 pond Vlaamsch, gaande uit 12 morgen poortland buiten de Haechpoort in Biesland gedurende het leven van Kerstijn voornoemd.

Anno viertienhondert twie ende tnegentich opten dertiensten dach in Julyo.

Afschr. in Inv. no. 1, fol. IX verso en X.

111. 1492 December 20.

Mater en convent der zusters tot Sint Marie in den Hage op het Spoy erkennen ontvangen te hebben van Agnies van Longersloet 10 gouden saluten als lijfrente over vier jaar vanwege Machtelt van der Goude, zuster in het klooster.

Gedaen in jaer XIIIIc XCII op den twyntichsten dach in December.

Afschr. in Inv. no. 1, eerste bladzijde na de inhoudsopgave.N.B. Gecancelleerd.

112. 1493 Juli 6.

Schepenen in den Hage oorkonden ,dat Thomas Jacob Dircx zoons weduwe verkoopt aan de zusters en het gemeen convent van Sint Marie