is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kronieken (voorbeeld: de.voortzetter van de Divisiekroniek tot 1581) verlaten hun terrein en verliezen hun beteekenis grootendeels. Slechts enkele blijven bij de zaken, die zij van nabij kennen, als Abel Eppens (Kroniek, uitg. d. Feith en Brugmans, 2 dln.: Werk. H. G. III 27, 28), Renoers ten Post (Kronijk, uitg. in diens Werken I, II d. Feith; Gron. 1852, '53) en de schr. van de Utrechtsche kroniek over de jaren 1556 —1576 (uitg. d. Brugmans in Bijdr. en Med. H. G. XXV1). Vgl. verder: Correspondance de Marguerite, duch. de Parme avec PhilippeII, 3 dln. (1559—'63;uitg.d.Gachard; Bruss.1867—'81); Briefwisseling v.Margaretha v. Par ma en Ck. dcBrimeu (uitg. d. V. Veen in Werken v. Gelre xi; Arnh. 1914); Correspondentie aan en betr. Lodewijk v. Nassau (uitg. d. Blok in Werk. H. G. N. S. 47); Sententien en indagingen van .... Alba.. .. in zijnen bloedraedt (1567—'72; uitg. d. Marcus; Amst. 1735); Onderzoek v. 's konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten in 1566 en 1367 (uitg. d. Van Vloten in Werk. H. G., N. S. 47); Schwartzenberg, Charterboek m (1543—'78). Voor bronnen, voornl. over Zuidnederl. aangelegenheden vgl. het meegedeelde en 'geciteerde in de volgende werken:

Romier, Les origines politiques des guerres de religion, 2 dln. (1547—'59; Par. 1913, '14); Brugmans, Engeland en de Nederlanden in de eerste jaren V. Elizabeth's regeering (1558—'67; Gron. 1892); Fruin, Het voorspel v. d. Tachtigjarigen oorlog (Verspr. Geschr I 266); Marx, Studiën x. Geschichte d. niederldnd. Aufstandes (Leipziger Studiën III 2; Leipz. 1902. Vgl. Westdeutsche Zeitschr. XXII 69, XXIX 237, 335); Bakhuizen v. d. Brink, Studiën en Schetsen I, II ('s-Grav. 1863, '70; verschillende opstellen, herdrukt in Cartons v. d. geschiedenis v. d. Nederl. Vrijheidsoorlog, 's-Grav. 1891, '98) V ('s-Grav. 1913); Te Water, Historie

v. h. Verbond der Edelen, 4 dln. (Middelb. 1776—'96); Blok, Willem

de Eerste, prins v. Oranje I (Ned. Hist. Bibl. XI; Amst. 1919); Rachfahl, Wilhelm v. Oranten u. der niederldnd. Aufstand, 2 dln. (Halle a. d. S., 1906, '08) Rachfahl, Margaretha van Parma (1555—'67; Hist. Biblioth. V; München 1898); Blok, Lodewijk v. Nassau (Gron. 1889); Scheltema, Hendrik v. Brederode in Amsterdam (Amst. 1846. Vgl. Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam VII 162); Nanninga Uiterdijk, Dr. Johan de Mepsche (Bijdr. v. Gesch. en Oudh. d. prov. Groningen IX 81); Nagge, Hist. v. Overijssel II (bov. blz. cccu).