is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestigde zijn hoofdkwartier te Utrecht. Zijne troepen vertoonden zich in heel Holland. Een conflict kon moeilijk uitbhjven en werd bevorderd door 's Konings nu zeer prikkelbare stemming. Het kwam na de weigering, om een Fransche patrouille de poorten van Haarlem, waar de Koning toen op zijn paviljoen in den Hout ver-: toefde, te laten doortrekken. Oudinot kreeg daarop bevel Amsterdam te bezetten. Dit is voor Lodewijk de aanleiding geworden, om afstand van den troon te doen ten behoeve van zijn tweeden zoon1). Aan den raad van ministers werd het regentschap opgedragen op 2 Juh 1810 en in den daarop volgenden nacht verliet Lodewijk het land (hij ging naar Toeplitz in Bohemen en bleef verder zonder pohtieke rol). Nog vóór Napoleon dezen afstand wist, had hij tot de inlijving besloten. Het decreet hiertoe werd na ontvangst van de tijding van het gebeurde in vorm gewijzigd — de abdicatie werd nu als aanleiding genomen — en op 9 Juh gedateerd (gepubliceerd in den Moniteur op 10 Juh).

Nu werd Nederland een deel van het groote keizerrijk, dat zich uitstrekte van de Adriatische Zee en de Pyrenaeën tot de Noordzee en van den Rijn tot de Oceaan, terwijl er om heen een aantal afhankelijke staten lagen. Het werd in 1811 nog uitgebreid met Oldenburg en de Hanze-steden — ook om den strijd tegen Engeland, die op Napoleon's houding tegenover Nederland van zoo overwegenden invloed geweest was. Het Nederlandsche volk droeg de absortie gelaten, zooals het de verschillende voorstappen biertoe zonder verzet ondergaan had. Zeer begrijpelijk — zekert maar de herinnering aan 1572 doet toch weemoedig en pijnlijk aan bij zoo groote lijdzaamheid nu. Het nationaal tintje werd opgeborgen. Het decreet van inhjving bepaalde reeds de tierceering van de rente der staatsschuld, stelde de douanes onder Fransch bestuur en loste daarmede twee (iringende vragen van het vorige bestuur meteen op. Overigens werd de bestaande administratie tot 1 Januari 1811 gecontinueerd met er boven een Fransch gouverneur-generaal, Charles Francois Lebrun, hertog van Plaisance, die reeds in Juh te Amsterdam, tot derde stad van het Keizerrijk verheven, kwam. Napoleon gedroeg zich tegenover zijn nieuwe onderdanen met handige berekening: hij had Lebrun,

*) De oudste was in 1807 gestorven. De latere keizer Napoleon III was de derde zoon. — Koningin Hortense vertoefde sedert 1807 in Frankrijk en kwam alleen in Maart 1810 nog voor korten tijd naar Holland.

36