is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een practische wenk nog aan hen, die naar Brazilië gaan: meent niet dat het Portugeesch slechts een verknoeid soort van Spaansch is, en dat ge er met een beetje sigarenkistjes-Spaansch wel zult komen. En bovenal: weest nooit zoo tactloos om den Brazilianen te vertellen, dat men een beetje Spaansch kent en

dus Een dergelijke mededeeling klink* in Braziliaansche

ooren even lomp als wanneer een Duitscher ons zegt: ach ja, Hollandsen is net „unser Bauernplatt".

Wie met aandacht en eenige philologische oefening de beide talen vergelijkt zal ze allebei meer gaan apprecieeren, en in elk geval helder inzien, dat het Portugeesch als directe wettige afstammeling van het Latijn gelijke rechten heeft met de Spaansche, Fransche en Italiaansche zusjes.

3. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedurende de koloniale periode heeft Zuid-Amerika zelfs niet de geringste kans gekregen om zich geestelijk te ontwikkelen. Het moederland verbood in Brazilië zelfs het bestaan van een drukkerij ! Wat er aan onderwijs gegeven werd, kwam geheel van clericale zijde. Niettemin gingen vele jonge Zuid-Amerikanen naar Europa voor studie of wel voor een zekeren leertijd in Europeeschen dienst.

Het is dus geen wonder, dat de Zuid-Amerikaansche volkeren nog geen lange cultureele geschiedenis bezitten, en dat de eerste voortbrengselen slechts navolgingen van Europa waren.

Zoo vinden we de Fransche en Engelsche sociologische denkbeelden weerspiegeld bij de meeste Zuid-Amerikaansche schrijvers op pohtiek en economisch gebied; Lastarria in Chili, Sarmiento ») in Argentinië en Benjamin Constant in Brazilië, allen vrijzinnige polemisten.

Brazilië heeft zich gedurende de lange regeering der cultuurminnende keizers het voorspoedigst ontwikkeld. Joaquim Nabuco was een groot philosoof, terwijl de Oostenrijker Varnhagen, later tot Visconde do Porto Seguro bevorderd, belangrijke geschiedkundige werken heeft geschreven. Voor de Argentijnsche geschie-

t iL^V^?ndfScheiden van Juan de Sarmiento, President van den Raad van Ind.e te SeviUa, die m 1550 Peru bezocht, en een waardevolle beschrijving in manuscript heeft achtergelaten, doorloopend geciteerd in Prescotfs Conquest of Peru