is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaeckt hebben op den 27en Augusti 1574. Ende Hadewich constitueert mits desen Aert Ram om te compareren voor den gerechte van Utrecht, Vleuten ende Themaet ende haer comparante helft van de huysingen aen St. Jacobsbrug ende den rooster, noch van een hoff achter St. Jacobskercke, mitsgaders die helfte van dertien mergen lants, gelegen tot Vlueten, ende van thien mergen lants op Themaet, te transporteeren, by gift onder de levenden, Agnietgen (10. A. 2) Cornelis Janss. van Vyanensdochter, geprocreert by Cristina van Isselt, syn huysfr., ende Alydt Jan Boncampsdochter, geprocreert by Margriete van Isselt (9. B. 2 en haar man), beyde haer comparante sustersdochteren, ende heeft uuyt crachte van dien getransporteert Agnietgen Cornelis Janss. van Vyanensdochter ende Alydt Jan van Bonckampsdr. die rechte helfte enz. (van bovenstaande huizen en landerijen) (Register van transporten en plechten der stad Utrecht. Catalogus van het archief. II. No. 3243).

4 Febr. 1586 compareerde voor notaris Jac. van Herwaerden te Utrecht Dirckge Willemsdr. oudt omtrent zes ende dertich, Gerritt Anthoniss. van Puffliet, oudt vyff ende veertich ende Geertgen Henricx dochter, oudt vier ende vyfftich jaren ende verclaerden ten versoeke van Aeltge Boncamps huysfrau van Herbert van Haeften by forme van attestatie warachtich te syn, dat sy well kennen Haesgen van Isselt, huysfrou van Jan van Blayeell,. dat d'selve by haerl. kennisse altyts geweest es cleyn van memorie ende verstande ende sonderling, naest veel jaren herwaerts geheell simpell ende buyten verstande, dat sy ock vuer sulcx by Jan van Blayeell ende syne kynderen altytt gehouden es geweest. Verclaerden voorts, dat Jan van Blayeell d'selve Haesgen zyn huysfrou zeer qualecken en vuylycke in cost ende clederen onderhouden heeft, als waere sy een bedelaerster geweest ende zoe en heeft hy nochtans geen meecht gehouden dan eenyge corte dagen alleen gehadt een vrouken, die Haesgen in de sieckte watt diende. Wyders verclaerden die getuyge t'samentlycke, dat Jan van Blayeell met syn huysfrou ende huysraedtt inde voerleden weeke tusschen tyden mett wagens ende andere uuytt de buyrte vertoge es ende syn goet verbrocht sonder yemants adieu te seggen." (Notarieel archief stad Utrecht).

Zij is derhalve gehuwd geweest met Jan van Blaeel.

C. De kinderen van Beyraet v. Y. en Willam van Dam waren Pieter en Maria. Zie voor den zoon de genealogische aanteekeningen—van Dam. XIV; de dochter huwde Jacob Van WestRhenen. Zij worden hier niet uitgewerkt, daar zij niet tot het geslacht van Ysselt behoorden.

D. 1. Casyn v. Y. *) (conform v. S. v. Y. 8 en 25, alsmede de genealogie van Sasse, 124), omtrent wien men vindt: