is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Pomeren een broeder van Michiel v. P., een stoutmoedig Oeldersch krijgsoverste, die in 1522 vóór Steenwijk sneuvelde. Van diens vrouw Anna van Qelre kochten Casyn v. Y. en Dorothea v. P. 27 April 1523 een huis met tuin te Hattem [gen. v. Sasse, 124]. Zeven kinderen. ') B.

D. 2. Vermoedelijk hadden Jan v. Y. en Lysbet zijne vrouw [zie 8. B. 1.] nog eene dochter Elisabeth [Lysbet] v. Y., die dan naar hare moeder geheeten heeft en nopens welke men vindt: „1519. 4a post Bonifacii. Lysbet, Jan van Isselt natuerlicke dochter *) met myn momber heeft gemaickt nae haere doet Fia Hermensdochter 3 Rynsche gulden current ende een braspennynck, jairlix te renten uut alisulc goet Lysbet voirs. heeft in de gericht van Amersfort, soe lange Fia voirs. leefft ende niet langer, sol. jairlix d'een helft Pascatis, d'ander helft Victoris, soe lange Fia voirs. leeft ende niet langer." [Transportregisters van Amersfoort.]

1541. 6a post Bartelmei. Jacop van Westrenen en zijn vrouw Marie erkennen schuldig te zijn aan Elysabeth Jan van Ysselt's natuurlijke dochter 5 gouden Rijnsche guldens 28 Hollantsche stuvers [Transportregisters van Amersfoort].

1551. Dec. 9. Elisabeth Jan van Ysselt's dochter met Evert Jansz. haar momber, transporteeren aan Jacob van Westrenen en zijne vrouw Marritgen een huis te Amersfoort in de Langestraat op de Cortegraft [Transportregisters van Amersfoort].

10° Generatie. A. 1. Jan Cornelisz., genaamd van Ysselt, na doode van zijn moeder 10 Sept. 1571 met Ysselt beleend en dus Heer van Ysselt [zie 9. B. 1]. Hij woonde te Utrecht, overleed ald ar en werd er 24 Oct. 1625 in de St. Jacobskerk begraven. De z. g. aenbrengh [= aangifte] van zijn overlijden luidt: „1625. 24. 10. Dom. St. Jacob [geluid] Johan, Heer tot Isselt, nalatende 2 mundige kynderen. St. Jacob" [plaats van begraven]. [Register van den aenbrengh van Utrecht]. Hij huwde: 1°. in Febr. 1574 Cornelia Adriaensdr. van Zyll |d'Yvoy; zie ook v. S. v. Y., 26/7 en de genealogie van Sasse, 126/7, in welke laatste nog verschillende bijzonderheden].

In zijne genealogische aanteekeningen (Duwer) van Westrenen vermeldt d'Yvoy o.a.: „Mr. Jan van Westrenen, advocaat t'Utrecht. tr. 4 Juli 1567 Janna van Bemont. Hij stond a° 1574 met syn schoonvader over het huwelijk van Jan, Heer tot Ysselt."

1) De genealogie van Sasse, 124|5 vermeldt er slechts 6. Zie verder 10» generatie B. 1 t.m. 7 van mijn boekje.

2| Het woord „natuerlicke" is niet duidelijk. Blijkens blz. 25 waren de huwelijksche voorwaarden van Jan v. Y. en Lysbet van 1482. Is de dochter vóór dien geboren ?