is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Holland's nijverheid in beeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot stand brengen tusschen bovengenoemde havens en die der Oostzee, waartoe zich de handel in dien tijd in hoofdzaak beperkte. In het einde der 16e eeuw krijgt de Zaanstreek de overhand in de scheepvaart en den scheepsbouw.

Daar werden ook de eerste grootere schegen voor de verbinding met Oost-Indië gebouwd. Tot de 18e eeuw heeft de Zaanstreek dezen bloei van scheepsbouw gekend, doch dan begint de ellendige geest van de 18e eeuw ook zijn invloed in den scheepsbouw te doen gelden en blijkt er in 1816 nog slechts één scheepswerf te Zaandam te bestaan.

Na de Fransche overheersching is het vooral aan den krachtigen steun van Koning Willem I te danken, dat handel en industrie beginnen te herleven.

Door de oprichting van de Nederlandsche Handelmaatschappij en den steun van de Regeering bij den bouw van zeeschepen van meer dan 300 ton, werden ook in Zuid-Holland verschillende Oost-Indie-vaarders gebouwd, met name te Rotterdam, langs de Maas, de Noord, de Lek, den IJssel, te Slikkerveer, Kinderdijk, Delftshaven, Schiedam en Dordrecht.

In den aanvang der 19e eeuw bouwde men uitsluitend houten schepen voor de zeilvaart.

Ofschoon in het buitenland reeds in de eerste jaren der 19e eeuw stoomschepen in de vaart werden gebracht, werd de eerste rivierboot hier te lande pas in 1824 op stapel gezet en wel te Kinderdijk, terwijl de machines door eene Belgische fabriek geleverd werden. Daarna is men te Kinderdijk steeds verder gegaan met den bouw van stoomschepen en werd in 1826 het eerste houten zeestoomschip, bestemd voor den dienst tusschen Rotterdan en Londen, afgeleverd.

De oprichting te Rotterdam der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (wier naam in 1894 is veranderd in Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw „Feyenoord") geschiedde in 1813. In den aanvang hield deze Maatschappij zich uitsluitend bezig met de herstelling van werktuigen en schepen, doch al vrij spoedig, in 1826, begon zij nieuwe machines en rivierstoombooten te bouwen. Slechts enkele jaren daarna werd

district du Zaan a connu cette prospérité de 1'architecture navale, mais alors 1'esprit misérable du 18e siècle commenca k faire sentir son influence et en 1816 il n'existait plus qu'un chantier k Zaandam.

Après la domination francaise on le doit surtout au secours puissant du Roi Guillaume I que le commerce et 1'industrie commencent a revivre.

Par la fondation de 1'association commerciale et 1'appui du gouvernement k la construction des vaisseaux de mer de plus de 300 tonnes, on a pu construire dans la Hollande méridionale plusieurs navigateurs des IndesOrientales surtout k Rotterdam, le long de la Meuse, du Noord, du Lek, de 1'IJssel, k Slikkerveer, Kinderdijk, Delftshaven, Schiedam et Dordrecht.

Au commencement du 19e siècle on batissait exclusivement des navires en bois pour la navigation des bateaux a voiles.

Bien qu' a 1'étranger, déjk dans les premières années du 19e siècle, furent introduits des bateaux k vapeur, dans ce pays le premier bateau de rivière ne fut mis sur le chantier qu'en 1824 a Kinderdijk, pendant que les machines furent livrées par une fabrique beige. Depuis lors on a toujours continué k Kinderdijk la construction des vaisseaux k vapeur et en 1826 le premier vapeur de mer en bois, destiné pour le service entre Rotterdam et Londres, fut livré.

La fondation de la ,,Société de bateaux k vapeur Nêerlandaise", dont le nom fut changé en 1894 en ,,Société de fabrication de vaisseaux et de bassins de redoub „Feijenoord" se fit en 1813.

Au début cette société s'occupait uniquement de réparation de bassins et de bateaux, mais bientöt, en 1826, elle commenca a construire de nouvelles machines et des vapeurs de rivières. Quelques années plus tard on commenca la construction des bateaux k vapeur maritimes, destinés principalement k favoriser les Communications entre Anvers et Londres et, après la séparation de la Belgique, entre Rotterdam et Londres.

Les premiers vaisseaux de mer en fer, construits par cette société, furent lancés en 1837 pour la navigation sur les Indes Orientales, pendant que les premiers bateaux k vapeur

ched in 1824 from the Kinderdijk, the engines were built in Belgian Factories.

Afterwards the Shipbuilding trade was further carried on at Kinderdijk and the first wooden Sea steamship was delivered and destined for the service between Rotterdam and London.

The Netherlands Steamboat C was'established at Rotterdam (which name is changed into that of the Ship and Enginebuilding C° „Feyenoord") in 1813. At its opening the chief occupation of this company was repairing ships and engines, but soon after, in 1826, they started building engines and riversteamboats.

A few years after that, they started building Seasteamships, chiefly destined for the service between Antwerp and London after the dissolution between Belgium, Rotterdam and London.

The first iron Seasteamships built by this company were launched in 1837 and were destined for passage to East-India while the first iron riversteamers were launched at Kinderdijk in 1842.

It is evident that this shipbuilding trade flourished till 1850, since then our flect was only the fourth among the commercial navy of the different countries. Since then this industry is gradually declining ; slackness in the shipbuiding yards in the South of Holland prevails and it is a great struggle to keep business going. There are only a few yards which keep up with the time, and attention is called to the shipwrights at Kinderdijk, who are pioneers in the shipbuilding line in the South of Holland and are the first and principal builders.

Looking at the map N° XIX which is found in Historisch- Economischen Atlas, and belonging to the description of trade and industry, composed under management of Mr. J. C. A. Everwijn Chief of the Dept. of The Trade of the Dept. of Agriculture, Industry and Commerce, it is striking that, in 1858 the shipbuilding trade was chiefly concentrated at Rotterdam and its suburbs, while map XX shows that the shipbuilding trade had exténded to the South of Holland until 1906.

The metal industry of the South of Hol-

schen obengenannten Hafen und den der Ostsee hcrstellten, wozu sich in dieser Zeit hauptsachlich der Handel beschrankte. Ende des 16. Jahrhunderts bekam die Gegend an der Zaan die Ueberhand in Schiffahrt und Schiffsbau.

Daselbst wurden auch die ersten grosseren Schiffe für die Verbindung mit Ostindien gebaut. Bis zum 18. Jahrhundert hat die Zaangegend diese Blüte des Schiffsbau gekannt, doch dann begann der schlechte Geist des 18. Jahrhunderts den Schiffsbau ungünstig zu beeinflussen, sodass 1816 nur noch eine Schiffswerft in Zaandam bestand.

Nach der französischen Herrschaft ist es vor allem der kraftigen Unterstützung Königs Wilhem I. zu verdanken, dass Handel und Industrie zu neuem Leben kamen.

Durch die Errichtung der Niederlandischen Handelsgesellschaft und durch die Unterstützung der Regierung beim Bau von Seeschiffen vom mehr als 300 t., wurden auch in Südholland verschiedene Ostindienfahrer gebaut, hauptsachlich in Rotterdam langs der Maas, der Noord, der Leek, der IJssel. in Slikkerveer, Kinderdijk, Delftshaven, Schiedam und Dordrecht.

Anfang des 19. Jahrhunderts baute man allein hölzerne Segelschiffe.

Obwohl im Ausland schon in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts Dampfschiffe in die Fahrt gebracht wurden, wurde das erste Flusschiff erst 1824 hierzulande auf Stapel gelegt und zwar in Kinderdijk, wahrend die Maschinen von einer belgischen Firma geliefert wurden. Danach ist man in Kinderdijk immer fortgefahren mit dem Bau von Dampfschiffen, und wurde 1826 der erste hölzerne Seedampfer, für den Dienst zwischen Rotterdam und London, abgeliefert.

Die Errichtung der Hollandischen Dampfschiffs-Gesellschaft, (deren Namen 1894 in Gesellschaft für Schiffs- und Werkzeugbau „Feyenoord" verandert wurde), geschah 1813 in Rotterdam. Im Anfang beschaftigte sich diese Gesellschaft ausschliesslich mit dem Bau von Werkzeugen und Schiffen, doch ziemlich bald, schon im Jahre 1826, baute sie auch Flussdampfer und neue Maschinen. Nur wenige Jahre spa ter wurde auch