is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69. 1478-October 17.

Schepenen van den Hage oorkonden, dat Geertruyt, weduwe van Ghijsbrecht Pieters zoon, en hare zoons Jacob, priester, Heynryc en Arent afstand doen ten behoeve van het convent van Sint Maria's zusterhuis in den Hage, genaamd in Galylea, van hunne aanspraken op de helft der goederen, zuster Alijt aanbesterven van Diewer Claes'dochter, hare zuster.

gescreven, opten seventienden dach van Octobri int jaer ons

Heren dusen vierhondert drie ende tseventich.

Afschr. in Inv. no. 1, fol. XXX verso.

70. 1474 September 6.

Schepenen van den Hage oorkonden, dat Joost Pieters zoon verkoopt aan Dirck Huge Boschaerts zoon, Pieter Claes' zoon en Michiel Geryts zoon, zeven-getijden-meesters in de Nieuwe kerk te Delf, ten behoeve van de zeven getijden aldaar 14 hont lands, gelegen besuyden hout.

Gescreven upten zesten dach van September in 't jaer ons Heren duysent vierhondert vier ende tseventich.

1) Oorspr. (Inv. no. 13). Met geschonden schependomszegel in groene was. Met transfix d.d 1482 November 8 (zie reg. no. 95), terwijl hieraan is vastgehecht het charter d.d. 1458 December 19 (zie reg. no. 33).

2) Afschr. in Inv. no. 1, fol. XXVIII.

71. 1476 December 25.

Ministra Mary Jacobs dochter en het convent etc. (van de zusters van Sinte Maria in Galilea op het Spoy) verkoopen aan Griete Dirc Engbrechts weduwe eene lijfrente van 17 pond Hollandsch 's jaars.

Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ses ende tseventich op den vijf ende twyntichsten dach in Decembri.

Afschr. in Inv. no. 1, fob XVII verso. N.B. Gecancelleerd. Met eene doorgehaalde aanteekening, dat genoemde Griete Dirck Engbrechts in December 1477 eene andere lijfrente kreeg van 20 pond Hollandsch.

72. 1477 Januari 29.

Schepenen van den Hage oorkonden ,dat Geryt Jacobs zoon van der Binchorst verkoopt aan mater en convent van Sint Marie in Galylee op het Spoey 2 huizen met erf in de Poten.

Gescreven upten XXIXen dach in Januario int jair ons Heren duysent vier hondert seven ende tseventich.

1) Oorspr. (Inv. no. 6). Met geschonden schependomszegel in groene was.

2) Afschr. in Inv. no. 1, fol. XXIIII.

73. 1477 Februari 4.

Schepenen van den Hage oorkonden, dat Jacob Dirck Backers zoon verkoopt aan Heynrick Jans zoon 2 stukken lands, groot 17 hont, aan de Comen Willems laan, strekkende westwaarts tot aan de kade.

Gescreven opten vierden dach van Februario int jaer ons Heren dusent vierhondert zeven ende tseventich.

Afschr. in Inv. no. 1, fol. XXV verso.