is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Int jair ons Heren dusent vijfhondert ende vijftien opten XXIsten dach in Augusto.

Oorspr. (Inv. no. 13). Met het geschonden zegel van Jan Cornelis' zoon, schout van Voorburg, in groene was.

34. 1515 November 8.

Phillips Hubrechs zoon, wonende in het ambacht Voerburch, huurt van het klooster der Regularissen te Nazareth in het ambacht Eijswijck 6 of 7 hont land in het ambacht Voirburch voor 6 pond Hollandsch 'sjaars.

Anno ons Heren vijftienhondert ende vijftien opten derden dach in Novembri.

Oorspr. (Inv. no. 14). Met het geschonden zegel van Jan Cornelis' zoon, schout van Voorburg, in groene was.

35. 1580 September 18.

Notaris Adam instrumenteert, dat heer Cornelis Jorys' zoon, pater, en Maria Wolferts dochter van Carrenbrock, priorin, en het convent der Begularissen van Onser Liever Vrouwen tot Nazereth in het ambacht van Eijswijck bij tsOravenhagen belooven voortaan te zullen zorgen voor het levensonderhoud van Gheertruyt Pieters dochter van Stompijck.

Dit ijs geschiet inden doester ende convent van Nazareth tot Eijswijck in den jare indictie maent dach uuyere ende paeusdom

énde des keyserlijcx majestaets als boven elck int syne verclaert ende gespecificeert (in den jaren der geboerten desselfs ons Heeren duysent vijffhondert ende ter eeren Gods dertich den XVIIIden dach des maents van September ter lilden indictie omtrent ten drien uuyren nae den noene des paeusdoms ons alre heylichste vader in Christo ons heeren heeren Clemens by der godlicker graciën die seevende van die naeme inne syner seevende jaere regneerende die alredoerluychstede zeer excellenste ende machtiste prince Karole bij der godücker ghuedertyrenheyt ghecroent keyser van Eoemen die vijfde van dyen name altyt vermeerers tsrijcx van Bomen in sijn eersten jaere sijns coronatiën coninck catholiker van Spangen etc. onsen oversten ende geboren heere).

Afschr. (Inv. no. 23). Gecollationneerd door heer Heynrick Jans zoon, priester te Wilsveen. N.B. Het oorspronkelijk was op 23 September gezegeld met het conventszegel.

36. 1548 Februari 26.

Kors Pieters zoon van der Beeck en Huych Adriaens zoon van der Velde, schepenen van den Hage, oorkonden, dat Phijtgen Heynricxs dochter, weduwe van Aelbrecht Adriaens zoon te Delft, verkoopt aan het convent tot Nazareth in het ambacht Bijswijck tot het houden van een jaarhjkschen maaltijd in genoemd convent op St. Nicolaas' dag en tot het houden van eene zielmis voor haar zelve eene jaarlijksche rente van 2 pond Hollandsch.

opten XXVIen dach Februarii anno XVc drie ende veertich

nae gemeen scriven.

Oorspr. (Inv. no. 21). De beide schepenzegels verloren.

37. 1543 Mei 27.

Aan het convent van de Begularissen, genaamd Nazareth in Bijs-' wijck wordt gegund de eigendom van 3 rentebrieven, de eene groot 2 Bijnsche guldens 's jaars, gaande uit Jacop Hollants woning in het am-