is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gescreven upten XVIsten dach in Octobri int jair ons Heeren M CCCC acht ende tsestich.

Afschr. in Inv. no. 1 fol. LI verso. N.B. Het opschr. luidt: Mees Arnts zoon.

106. 1469 Januari 2.

Notaris Jacobus Florencius' zoon instrumenteert, dat de memoriepriesters in de kerk te Haga n.1. Petrus Divitis, cureit van de parochiekerk te Haga, Johannes, nustitus te Eykendunen, mr. Tyelmannus Heynricus' zoon, provisor en deken van Delflandia, IJsbrandus Wilhelmus' zoon, Johannes Florencius' zoon, mr. Johannes Hieck, Johannes Moykint, mr. Georgius Johannes' zoon, mr. Gijsbertus Nycolaus' zoon, Gijsbertus Petrus' zoon, Wilhelmus Zuermont, mr. Florencius Dam, mr. Theodricus Arnoldus' zoon, Wilhelmus Wilhelmus' zoon, Theodericus Poes, Andreas Theodericus' zoon, Gijsbertus Gerardus' zoon, mr. Martinus Carnificis, Adrianus Heynricus' zoon, Johannes Berwoldus' zoon, Paulus Paulus' zoon, Theodricus Jacobus' zoon, en Florencius de Alcmaria, terwijl mr. Gijsbertus en de cureit gevolmachtigd zijn resp. door Jacobus Andreas' zoon en mr. Gerardus de Riede, samen uitmakende de memorie, wegens hoogloopende oneenigheden nieuwe bepalingen maken aangaande de vereischten tot toetreding en de verphchtingen der memoriepriesters,-waaronder het eedsformulier voor de memoriepriesters en dat voor de kapelaans.

Acta fuerunt hec in sacristia ecclesie parochialis prefate sub anno indictione mense die hora et pontificatu quibus supra (anno a nativitate Eiusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo nono indictione secunda mensis quidem Januarii die vero secunda hora quarta post meridiem vel eo circa secundum usum stilum et consuetudinem civitatis et dyocesis Trajectensis pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Pauli divina providentia Clemencii pape secundi anno eius quinto.

Afschr. in Inv. no. 1 fol. XIII. N.B. Door het oorspr. was gestoken de brief d.d. 1471 Mei 18 (reg. no. 108).

106. 1469 October 14.

Schepenen in den Hage oorkonden, dat Pieter Ewouds zoon erkent schuldig te zijn aan de priesters van de memorie aldaar een rente van 20 schellingen Hollandsch 's jaars, gaande uit zijn huis in het Zuyteynde bij Sinte Anthonis' brug benoorden.de Volregraft.

Ghescreven upten XlIIIsten dach in Octobri int jair ons Heeren M CCCC negen ende tsestich.

Afschr. in Inv. no. 1 fol. LUI.

107. 1469 December 9.

Schepenen in den Hage oorkonden, dat Kathrijn Willem Willems zoons weduwe erkent schuldig te zijn aan Pieter Aernts zoon een rente van 8 pond Hollandsch 'sjaars, gaande uit haar woning, groot 84 morgen land in het Westambacht van der Hage bezuiden de wildernis, benevens uit de helft van 16 hont land in Hartscamp met voorbehoud van het recht hieruit turf te blijven steken.

Gescreven upten IXen dach in Decembri int jair ons Heeren duysent vierhondert negen ende tsestich.