Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige koelies, van hunne leiders verstoken, geen lust gevoelden om iets tegen den administrateur verder te ondernemen.

Spoedig waren allen dan ook weder in hun gewonen doen, schikten zich in het onvermijdelijke. Kalmte en rust keerden op de onderneming terug. Het krachtige en resolute optreden van den beheerder had hier een opstootje met al den onaangenamen nasleep daarvan voorkomen.

X.

Zooals wij reeds bij den aanhef van deze schets zeiden, zal ieder, die de Indische berichten in de couranten volgt, getroffen worden door de vele aanslagen, die er vooral de laatste jaren door de koelies op de planters in Deli gepleegd worden.

Onwillekeurig dringen zich bij de lezing daarvan de volgende vragen aan ons op:

Hadden dergelijke aanvallen vroeger ook al plaats? Kwamen die toen niét of niet zoo veelvuldig voor?

Indien die aanslagen zijn toegenomen, zooals men, afgaande op de berichten, geneigd zou zijn aan te nemen, waaraan dient dan dit betreurenswaardige feit te worden toegeschreven?

Een antwoord hierop is niet zoo gemakkelijk te geven. Men dient bij de beantwoording toch wel degelijk rekening te houden met de zoo geheel veranderde tijdsomstandigheden. Het zou echter onjuist zijn, te willen beweren, dat vroeger aanvallen op planters niet evengoed als tegenwoordig voor-

Sluiten