Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van den administrateur, of van de fermenteerschuur, omdat hij in het begin daar zijn werk heeft.

Het is zaak, zich gedurende de eerste jaren zoo eenvoudig en goedkoop mogelijk in te richten, daar een assistent genoodzaakt is herhaalde malen, somtijds tweemaal per jaar, te verhuizen, wat niet bijzonder bevorderlijk voor zijn inboedel is.

Weliswaar is het salaris der employés de laatste jaren veel verbeterd, maar toch laat dit in den aanvang geen buitengewone uitgaven toe.

Vroeger begon een assistent in Deli zijn plantersloopbaan op tachtig Mexicaansche dollars 's maands, wat indertijd met honderdzestig gulden gelijk stond, maar langzamerhand door de depreciatie van den dollar al minder en minder werd. Om aan dezen ongewenschten toestand een eind te maken, werden de salarissen in guldens vastgesteld en begint een jongmensch nu het eerste jaar op een salaris van honderd tachtig a twee honderd gulden 's maands, wat alleszins voldoende is, mits men het in den beginne niet al te royaal aanlegt.

Het leven is in Deli nu eenmaal duur en er wordt vlot geleefd.

Men gaat er van de stelling uit, dat het salaris niet dient om van te sparen, maar dat men het van de tantièmes of aandeelen in de winst hebben moet.

Een pas beginnend planter is echter nog heel wat jaartjes van die zegenbrengende tantièmes af (als hij er al ooit aan toekomt). Hij zal dus goed doen, te zorgen zijn vaste inkomsten niet te boven te gaan.

Gaandeweg wordt het salaris door de jaarlijksche ver-

Sluiten