Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) De sub e alinea (I) van dit artikel bedoelde termijn kan door 's Raads voorzitter worden verlengd.

Artikel 4.

(1) Ook voor den aanplant van tabak in andere desa's of andere gedeelten van desa's dan die, begrepen in het arbeidsveld van den houder eener aanplantvergunning, behoeft deze op den voet van artikel 3 eene schriftelijke vergunning van 's Raads voorzitter, waaromtrent van het bepaalde bij, artikel 6 alleen niet toepasselijk is alinea (I) letter a.

(2) *s Raads voorzitter is bevoegd tot inkrimping van een arbeidsveld op verzoek van den houder der aanplantvergunning.

Artikel 5.

De aanvraag tot inkrimping van arbeidsveld moet inhouden :

a. naam en woonplaats van den aanvrager ;

b. aanwijzing van de desa, in welke de zetel van het bedrijf is gevestigd ;

c. aanwijzing van de desa's of gedeelten van desa's, behoorende tot het arbeidsveld van den aanvrager, waarvoor de aanplantvergunning niet meer wordt verlangd.

Artikel 6.

(1) 's Raads voorzitter weigert de aanplantvergunning: a. indien hem blijkt, dat de aanvrager minder dan 300 bouws van 500 vierkante Rijnlandsche roeden te zijner beschikking heeft;

o. indien de aanvrager de sub a genoemde uitgestrektheid te zijner beschikking heeft, doch, naar het oordeel van 's Raads voorzitter, de velden te zeer zijn uiteengelegen voor eene rationeele uitoefening van het bedrijf, dan wel deze velden voor de teelt van tabak niet geschikt zijn ;

Sluiten