Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer hij, indien iemand zijner ondergeschikten zoodanige feiten heeft bedreven, daartoe door 's Raads voorzitter aangemaand, in gebreke blijft dergelijke praktijken te voorkomen ; è, bij staking van het bedrijf.

Artikel 18.

(1) ,Het is aan hem, die daartoe geen schriftelijke vergunning heeft verkregen van 's Raads voorzitter, verboden tusschen zonsondergang en zonsopgang ongekorven tabak, welke niet op de voor den afscheep gebruikelijke wijze is verpakt, te vervoeren dan wel in ontvangst of bewaring te nemen.

(2) Deze vergunning wordt alleen verleend wegens buitengewone omstandigheden.

Artikel 19.

(1) De in hoofdstuk II en III dezer verordening aan s Raads voorzitter verleende bevoegdheden worden uitgeoefend door de assistent-residenten van Bondowoso, Djember, Panaroekan en Banjoewangi, ieder voor zijn ressort, voor wie geldt al hetgeen in die hoofdstukken omtrent 's Raads voorzitter is bepaald, met dien verstande, dat binnen een maand na den datum hunner beschikking de nadere beslissing van 's Raads voorzitter kan worden ingeroepen.

(2) De beschikking omtrent het intrekken eener opkoopvergunning treedt onmiddellijk in werking.

(3) Het inroepen van de beslissing van 's Raads voorzitter schorst de beschikking omtrent het intrekken eener schuurvergunning.

HOOFDSTUK IV. Strafbepalingen.

Artikel 20.

(1) Met eene geldboete van f 1.— (één galden) tot f 100.— (één honderd gulden) of, naar gelang van den landaard van den overtreder, met gevangenisstraf voor den duur van een tot acht dagen dan wel met ten arbeidstelling aan de publieke werken

Sluiten