Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft. De Directeur van Landbouw heeft bij zijn besluit dd. 5 Augustus 1918 No. 7905/B bepaald, dat in de af deelingen Bondowoso en Djember openbare veilingen en verkoopingen mogen plaats hebben zonder tusschenkomst van den vendumeester, van door en voor rekening van de Inlandsche bevolking geteelde en behoorlijk gedroogde kampongkrossoktabak.

De Voorzitter van den Gewestelijken Raad stelt vast de plaatsen, waar de tabaksmarkt zal gehouden worden ; hij is evenwel verplicht den Raad dienaangaande te hooren. Die plaats hangt ten nauwste samen met den aanplant van vrijmantabak. In een streek waar bijna geen of slechts weinig vrijmantabak staat, heeft een tabaksmarkt geen reden van bestaan.

De tabaksmarkten kunnen zoowel gehouden worden in den vooroogst- als in den naoogsttijd. Wordt er een gehouden in den vooroogsttijd, dan houdt zulks in een weigering van vergunningen aan opkoopers (borgen) in de desa.

Tot regeling der voorschriften op de uitvoering der vorige verordening heeft de Gewestelijke Raad nog vastgesteld een reglement op het houden der tabaksveilingen bij besluit dd. 24 Augustus 1918 No. 555a/6, dat aldus luidt:

Artikel 1.

De in artikel 1 der „Tabaksveilingverordening" bedoelde tabaksmarkten worden op kosten van het gewest in goeden staat onderhouden en van een afsluiting voorzien.

Artikel 2.

De tabaksmarkten zijn dagelijks geopend van des voormiddags 7 uur tot des namiddags 3 uur, met uitzondering van des Zondags en de erkende Christelijke en Mohammedaansche feestdagen.

De opening- en sluitingsdatum van elke tabaksmarkt wordt vastgesteld door den Voorzitter, die daaraan algemeene bekendheid geeft.

Artikel 3.

De toegang tot de tabaksmarkt is voor iedereen vrij. De marktmeester is bevoegd personen, die de goede orde verstoren, te verwijderen.

Sluiten