is toegevoegd aan uw favorieten.

Rationeele exploitatie van kina-plantsoenen in verband met de factoren, welke invloed hebben op de kwantiteit en het gehalte van den bast

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder dikwijls rondom de etablissementen en langs de wegen.

De kinaplanters zien in de cultuur van C. succirubra weinig voordeel. De handel verlangt het product het liefst in den vorm van mooie pijpen en stukken; wat hiervoor niet in aanmerking komt, wordt tot gruis verwerkt. Daar op het gehalte aan alcaloide en looistof slechts in de tweede plaats gelet wordt, levert dit gruis niet veel voordeel op. Voor den oogst en de sorteering der pijpen en stukken heeft men geoefend personeel noodig, terwijl de oogstonkosten vrij hoog zijn. Bovendien krijgt men alleen een fraai product van oude boomen, zoodat een aanplant eerst op lateren leeftijd behoorlijke winst begint af te werpen.

In Britsch-Indië heeft men, in tegenstelling met op Java, altijd meer werk gemaakt van de cultuur van C. succirubra en ook van C. officinalis; wel had men ook hier een partij zaad van Ledger aangekocht, doch met de daaruit gekweekte zaailingen heeft men minder succes gehad, dan op Java. Zoolang de kinaprijzen hoog waren kon de exploitatie dezer Succirubra- en Officinalis-plantsoenen nog met voordeel geschieden, doch toen, tengevolge van de groote kina-producties deze prijzen aanmerkelijk daalden, konden de basten, die niet zoo'n hoog gehalte als de Ledgerbasten hadden, niet meer met winst geoogst worden, zoodat de cultuur daar sterk achteruitging en op het oogenblik dan ook van geen beteekenis meer is. De geproduceerde bast is nauwelijks voldoende voor de bereiding van het alcaloide-mengseL dat aan de bevolking aldaar wordt verstrekt of verkocht. In de laatste jaren moest zelfs voor dit laatste dikwijls nog bast van elders aangevoerd worden.

Onlangs vermeldde een tijdschrift «), dat de Engelsche Regeering plannen maakte om aan de kinacuituur in Britsch-Indié weer grootere uitbreiding te geven.

In Duitsch-Afrika is veel moeite gedaan om de cultuur van C. Ledgeriana in te voeren. De Duitschers hebben biervoor veel superieur zaad uit Java betrokken; voor het grootste gedeelte is dit door de Ned. Indische Regeering kosteloos aan hen afgestaan. Tot nu toe zijn echter de resultaten niet schitterend geweest, daar nog slechts een zeer kleine hoeveelheid bast werd geproduceerd.