Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen ook zeer geschikt zijn, mits het regen- en grondwater gemakkelijk afgevoerd kunnen worden; evenals zware hellingen, wanneer deze slechts geterrasseerd worden ter voorkoming van grondafspoeling. De kinaboom verlangt wel veel vocht, doch wanneer de bodem te sterk waterhoudend is, kunnen de wortels hunne functiën niet behoorlijk vervullen door onvoldoende toetreding van lucht; de ondergrond moet dus goed water-doorlatend zijn. Bestaat deze uit lagen van z.g.n. tjadas (een bijzondere vorm van gesteenteverweering, waarbij ondoorlatende lagen onder de bouwkruin ontstaan zijn) dan kunnen de wortels niet diep genoeg doordringen, terwijl het grondwater zich op die lagen verzamelt. Het gevolg is, dat de boomen niet voldoende tot ontwikkeling kunnen komen, ziek worden en dikwijls afsterven. De bastproductie is op dergelijke gronden niet groot en men doet goed aan deze een andere bestemming te geven, n.1. te beplanten met gewassen, die een minder diepgaand wortelstelsel bezitten.

De bodem moet zooveel mogelijk de kruimelstructuur hebben, welke vooral bevorderd wordt door de aanwezigheid van veel humus, gemengd met klei- en zanddeelen. In zulke gronden groeien de kinaboomen krachtig op, minder op zware kleigronden. Het Indische zand .bestaat niet, zooals het Europeesche, uit voor de plant waardelooze kwartsdeelen, doch in den regel uit mineralen van samen gestelden aard, die in de tropen spoedig verweeren tot plantenvoedende bestanddeelen *»).

Er is tot nu toe weinig bekend omtrent de eischen, die een kinaboom ten opzichte van de chemische bestanddeelen aan den bodem stelt. Bemestingsproeven hebben daaromtrent nog niet veel geleerd, evenmin vergelijking der samenstelling van gronden, waarop de kina goed tot ontwikkeling komt, met die, waarop dit in mindere mate plaats heeft.

Haszkarl had indertijd van uit Zuid-Amerika levende planten gezonden met monsters der aarde, waarin zij gevonden waren, ten einde deze te doen onderzoeken; deze zending is echter ver-, ongelukt ").

Vlaanderen onderzocht in 1869 de gronden van de verschillende etablissementen der Gouvts Kina-onderneming op hun

Sluiten