Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K.G. drogen bast per bouw met een gehalte van 8,59 % zw.-kinine, terwijl dat van den wortelbast 8,00 % bedroeg.

Letter B, afkomstig van een boom op de onderneming Boemi Kasso, en Letter G, afkomstig van de onderneming Goenoeng Kasoer, zijn in den beginne sterk vermenigvuldigd. In 1901 werd van beide een entenplantsoen midden in het bOsch aangelegd met het doel dit later als zaadtuin te gebruiken. Op driejarigen leeftijd werd daaruit een oogst verkregen met 6.30 % zw.-kinine. Het schijnt, dat ten slotte dit plantsoen niet geheel aan de verwachting heeft beantwoord; mij is altijd opgevallen, dat de boomen voor de djamoer oepas (ziekte veroorzaakt door Corticium Javanicum) bijzonder gevoelig waren.

De moederboom van W3 is een krachtig ontwikkelde boom met flinke takvorming en een, voor Ledger, breed blad; de afstammelingen groeien snel en ondervinden weinig last van ziekten. De moederboom staat op het etablissement Tjibeureum en was het eerst opgevallen aan een planter, die de Gouv^ Kina-onderneming bezocht. De analyse gaf aan (in 1902) 13,05 % zw.-kinine.

Op 6-jarigen leeftijd had de oogst een gehalte van 10,2470, dat echter vrij gevoelig reageert op de kwaliteit van den bodem: op een minder goeden grond bedroeg dit slechts 7,46 "ZoEen tijdlang heeft men ook aanplantingen gevormd van enkele Ledger-hybriden. Sommige daarvan vertoonen botanisch bijna geheel het type van de Succirubra: hoofdstam, richting en grootte der takken, bladeren komen nagenoeg geheel overeen; in chemisch opzicht gelijken zij echter volkomen op de C. Ledgeriana. Fraaie ententuinen heeft men van deze aangelegd, doch in den laatsten tijd heeft men de cultuur opgegeven. Zij onderscheiden zich wel is waar door een krachtigen groei, vooral op jeugdigen leeftijd, en mindere vatbaarheid voor verschillende ziekten, doch zij hebben spoediger hun maximum van productie bereikt dan de Ledgeriana's; zij vormen weinig takken en hebben een dunnen bast, die daarenboven veel water bevat en dus sterker uitdroogt.

Bij de keuze tusschen al deze Ledger-variëteiten moet men zich niet altijd laten leiden door het gehalte. De waarde van den oogst — gewicht van den luchtdrogen bast vermenigvuldigd met '/ïoo gehalte —

Sluiten