Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit al deze analyses kunnen geen conclusies getrokken worden, ten opzichte van de voordeelen dezer verschillende meststoffen. De Ledger-basten gaven bij alle wel een kleine vermeerdering van alcaloide aan, doch aangezien bij deze proefnemingen de fout werd begaan, dat er geen onbemeste strooken gelaten waren, waarmee de analyses der bemeste konden worden vergeleken, kan deze vermeerdering even goed het gevolg geweest zijn van de jaarlijksche toename van het alcaloide.

In de hybriden-tuinen werden verschillende resultaten verkregen; nu eens trad vermeerdering, dan weder vermindering van het gehalte op.

Bij al deze mestsoorten kon ik op het oog steeds een vooruitgang in ontwikkeling der boomen constateeren; zij kregen een frisch uiterlijk, vormden meer blad en dientengevolge werden de tuinen meer gesloten. Dit oordeel klopt dus niet met dat, hetwelk uit de cijfers van het relatieve gehalte van den bast kon worden afgèleid. Deze laatsten waren dus niet in staat den invloed van de meststoffen op den aanplant voldoende weer te geven.

Ik meende daarom, dat daarbij nog met een anderen factor rekening moest worden gehouden, n.1. de hoeveelheid bast en kinine, vóór en na de bemesting aan een boom of in den geheelen aanplant aanwezig.

Toen dan ook in 1906 door het Indisch Landbouwbureau van het Kali-Syndicaat verzocht werd, om op de Gouvernements Kina-onderneming eenige bemestingsproeven te doen verrichten, en aan mij dit werd opgedragen, heb ik getracht, met dezen factor zooveel mogelijk rekening te houden.

De proeftuin, een 10 jarige aanplant van Ledger-enten, die nogal schraal stonden, werd in 6 vakken, A, B, C, D, E en F verdeeld, elk groot + 80 T] Rijnlandsche roeden. Vóór de bemesting werd van alle boomen in elke strook, op 1 M. boven den grond, de stamomtrek gemeten en daaruit het gemiddelde berekend; tevens werden, evenals vroeger, uit eiken boom met een patroonhuls een schijfje bast gestoken en deze van elk vak verzameld in een goed sluitende stopflesch. Van de natte schijfjes, in elk der zes stopflesschen aanwezig, werd nauwkeurig het gewicht

Sluiten