Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwicht ontvangen tegen ook in Indië niet te ontgane uitspattingen eener jonge volksbeweging".

Deze denkbeelden waren nu ontwikkeld in de voorstellen — de Graaff en de nauwe samenhang tusschen deze voorstellen en de instelling van den Volksraad werd ook door 's Ministers voorganger gevoeld, maar de Minister heeft dien band doorgesneden. De heer Colijn wilde zijn stem wel aan dit voorstel geven, maar sprak als zijn overtuiging uit, „dat dit wetsontwerp alleen ons niet wezenlijk vooruitbrengt op den weg van de politieke zelfstandigheid", en hij drofig er ten -sterkste op aan, dat de Minister die andere zaak, waarvan de groote beteekenis ook door den Minister blijkens zijn memorie van antwoord werd erkend — en die nu al tien jaar aan 41e orde is—, nu eindelijk eens naar voren bracht. Hirarl

„Wat ons hier geboden wordt heeft enkele voordeden; het is o.a. bevrediging van een cry. Dat is soms ook wat waard; dat zal ik niet betwisten; maar in wezen brengt het ons weinig verder".

■ De hr. v. Kol erkende, dat de V. R. van het allergrootste belang kon worden voor de toekomst der inlandsche bevolking, de grondslag voor haar toekomstig zelfbestuur. Dit voorstel kan zijn het openen van een nieuw hoofdstuk in onze koloniale geschiedenis: de politieke promotie Van Nederlandsch-lndië.

Deze V. R. kan een middel worden om den band tusschen Nederland en zijn Indische onderdanen te versterken, maar hij kan, bureaucratisch en lauwhartig toegepast, ook ertoe leiden, dat die band juist wordt verbr&ken, wellicht met ruwe hand."—

Wat hij—behalve het volslagen los maken van dezen Volksraad van den Raad van Indië—in dit wetsontwerp van harte toejuichte was, „da.t het zal wezen de eerste stap tot inperking van de macht der Indische bureaucratie. Het was noodig, dat aan die bureaucratie eens een flinke stoot werd gegeven ert die heeft zij gekregen zoodra de Volksraad tót stand is gekomen.- Het is mogelijk; dat door die muffe bureau's dan eens wat frisscher lucht gaat waaien. Het mag immers nooit de bedoeling van dit wetsontwerp zijn, om meer zelfstandigheid te geven aan de Indische Regeering— dat is bijzaak —maar wel moet het leiden tot meer zelfstandigheid voor Indië". btfof&B

De Ind. Reg. moet daarentegen steeds meer bereid zijn om een deel der bestuursmacht, die zij thans bezit, af te staan aan dit nieuw te scheppen orgaan.

Sluiten